https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybory nowego burmistrza Boguszowa – Gorc 11 kwietnia!

Wybory nowego burmistrza Boguszowa – Gorc 11 kwietnia!

19 stycznia 2021 r. opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Boguszowa-Gorc. Z dokumentu wynika, że termin wyborów przesunięty z 7 marca na 11 kwietnia 2021 r. Zmiana terminu wyborów podyktowana jest aktualną sytuacją epidemiczną, która jest niekorzystna i dynamicznie zmienna.

Projekt z dnia 19 stycznia 2021 r. etap: Uzgodnienia z PKW

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia <data wydania aktu> r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim (Dz. U. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1)            § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.”;

2)            w załączniku do rozporządzenia lp. 7-14 otrzymują brzmienie:

7do dnia 26 marca 2021 r.– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, – sporządzenie spisów wyborców
8do dnia 29 marca 2021 r.– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
9od dnia 29 marca 2021 r.– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10do dnia 2 kwietnia 2021 r.– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11do dnia 6 kwietnia 2021 r.– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta, – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
12w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 24.00– zakończenie kampanii wyborczej
13w dniu 10 kwietnia 2021 r.– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14w dniu 11 kwietnia 2021 r. godz. 7.00 – 21.00– głosowanie

§ 2. Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2021 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Jolanta Zaborska

Zastępca Dyrektora Departamentu PrawnegoMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
19.01.2021 r.

UZASADNIENIE

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, zarządza w trybie określonym
w art. 474 § 2 w związku z art. 372 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) przedterminowe wybory burmistrza.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc
w województwie dolnośląskim
(Dz. U. poz. 39) zarządzono na dzień 7 marca 2021 r. przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc.

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, niekorzystną i dynamicznie zmienną, a także ograniczenia i zakazy wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii oraz opinię Głównego Inspektora Sanitarnego o zasadności przesunięcia daty wszystkich planowanych przedterminowych wyborów, wyborów uzupełniających, a także referendów lokalnych, przynajmniej na początek kwietnia 2021 r. zaproponowano w przedterminowych wyborach burmistrza miasta Boguszowa-Gorc przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w dniu 11 kwietnia 2021 r.

Termin ten zapewni bezpieczne przeprowadzenie głosowania, przede wszystkim
dla wyborców oraz dla członków obwodowych komisji wyborczych, co w konsekwencji pozwoli na zwiększenie frekwencji wyborczej. Z powodu zmiany daty wyborów, zmianie ulegną również terminy wykonania czynności wyborczych, określonych w lp. od 7 do 14 załącznika do rozporządzenia, tak by były dostosowane do nowej daty wyborów.     

Rozporządzenie powinno zostać ogłoszone jak najszybciej, możliwe wcześnie przed pierwotną datą wyborów, tak aby wyborcy w odpowiednio czasie dowiedzieli się
o zmianie terminu wyborów. Zgodnie z § 3 rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 18 lutego 2021 r., co zapewni równość komitetów wyborczych w zgłaszaniu kandydatów na wójtów
i burmistrzów we wszystkich przedterminowych wyborach, których termin jest przesuwany.

Regulacja nie będzie miała wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa (środki niezbędne na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów są zagwarantowane przez Krajowe Biuro Wyborcze), konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, generalną sytuację i rozwój regionalny i rynek pracy.

Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 594).

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

 Projekt został przekazany do zaopiniowania przez Państwową Komisję Wyborczą. Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

REKLAMA

Click Here