https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ile świebodziczanie zapłacą za śmieci?

Ile świebodziczanie zapłacą za śmieci?

Rada Miejska Świebodzic przyjęła uchwałę dotyczącą wysokości opłat za odpady komunalne. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. wynosi 19,90 zł od jednego mieszkańca.

– Pod obrady poddano jeden projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – mówi Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. – Prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Grzegorz Cabanek bardzo wyczerpująco zreferował dokument, wyjaśniając radnym co składa się na zaproponowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29 zł od 1 mieszkańca. Wyjaśnił, że ustalenie stawki jest bezwzględnie związane z kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu, w skład których wchodzą: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników na odpady, a także obsługa administracyjna tego systemu oraz koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Konieczność przyjęcia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika przede wszystkim z lawinowego wzrostu kosztów składowania odpadów, a zysk ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z opłaty od jednego mieszkańca w wysokości 29 zł to jedynie 0,30 groszy. Dlatego nie jest prawdziwym stwierdzenie części radnych, jakoby mieszkańcy mieli ponosić koszty bilansowania się systemu i utrzymywać spółkę. Pomimo skrupulatnych wyliczeń przedstawionych przez prezesa, wiceprzewodniczący rady miejskiej Tomasz Czekaj złożył wniosek formalny o zmianę § 1 projektu uchwały i nadanie mu brzmienia: „w przypadku nieruchomości zamieszkałej ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 19,90 zł od jednego mieszkańca”. W głosowaniu radni przyjęli wniosek. Następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę w zmienionym brzmieniu. Kolejnym punktem obrad były interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W toku dyskusji pojawiło się m.in. pytanie o koszty dostosowania śmieciarki zakupionej w ubiegłym roku przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o. do obsługi kontenerów KP-7 oraz czy sprzęt jest używany. Zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański odpowiedział, że po dostosowaniu, które producent wykonał na własny koszt, pojazd zasilił tabor spółki i pełni swoją funkcję na ulicach Świebodzic.

(WPK)

REKLAMA

Click Here