https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Mieroszowa ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki na rok 2021. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie: www.bip.mieroszow.pl (w zakładce: organizacje pozarządowe – konkursy) oraz na www.mieroszow.pl.

– Do 12 01 2021 czekamy na wnioski organizacji pozarządowych działających w Gminie Mieroszów. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 303 00 65 – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

Click Here