https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będą kolejne inwestycje w Jedlinie-Zdroju

Będą kolejne inwestycje w Jedlinie-Zdroju

Rada Miasta Jedlina-Zdrój jednomyślnie przyjęła budżet na 2021 rok. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 25 785 926 zł, a wydatki w wysokości 27.174.898 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie na 2021r. wynoszą: 4 520 000 zł, co stanowi 16,70 % wydatków ogółem.

– W pierwszej kolejności obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji. Budżet na rok 2021 jest trudny i wymagający. Z uwagi na pandemię, niższe są dochody gminy, a co za tym idzie wydatki również muszą być mniejsze. W zakresie inwestycji nie brakuje jednak zadań ważnych dla mieszkańców naszej gminy. W roku budżetowym 2021 r., aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju gminy, zaplanowaliśmy wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków zaplanowaliśmy na inwestycje związane z rozwojem turystyki, rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta, modernizacji infrastruktury drogowej oraz mieszkaniowej. Zgodnie ze strategią rozwoju gminy oraz wieloletnią prognozą finansową zaplanowaliśmy kontynuację wymiany ogrzewania na ekologiczne przez mieszkańców, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej – modernizacja placów zabaw. W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowana zostanie ulica Jodłowa. Ponadto w roku 2021 planujemy inne remonty dróg jeżeli gmina uzyska dofinansowanie. Istotną pozycją w budżecie jest również kontynuowanie prac związanych z rewitalizacją naszego uzdrowiska w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej miasta, np. dalsza budowa tras rowerowych single track i rewitalizacja parków. W dalszym ciągu realizowany będzie program wymiany kotłów węglowych oraz program rewitalizacji podwórek. Zadania inwestycyjne planujemy realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa, Funduszu Dróg Samorządowych czy Funduszu Pracy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zaplanowanych inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w głównej mierze będzie zależała od terminów i wysokości przydzielonych środków unijnych w perspektywie 2021-2027 – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)

REKLAMA

Click Here