https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyższa emerytura dla rocznika 1953 – kończy się czas na złożenie wniosku

Wyższa emerytura dla rocznika 1953 – kończy się czas na złożenie wniosku

Przeliczanie emerytur już wcześniej przyznanych osobom, które urodziły się w 1953 roku ZUS, rozpocznie w styczniu 2021 roku. Ci, którzy jeszcze do tej pory nie przeszli na emeryturę – muszą złożyć wniosek o przeliczenie swojej przyszłej emerytury. Mają na to czas do 11 stycznia 2021 roku. Osoby, które już mają przyznaną emeryturę nie muszą wniosku składać gdyż ZUS przeliczy już wypłacane emerytury – z tzw. urzędu.

W całej Polsce przeliczenie emerytur dotyczy około 150 tys. osób z rocznika 1953. Na Dolny Śląsku takich osób jest niewiele ponad 13 tys. w tym na terenie Legnickiego oddziału ZUS ponad 3 tys., wałbrzyskiego prawie 5 tys. a wrocławskiego około 5,1 tys.

Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia.

Kto otrzyma wyższą emeryturę na wniosek?

Osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, może złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia 2021 roku, to ZUS wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kto nie musi składać wniosku?

Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze) nie musi robić nic. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci też wyrównanie.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Kto i do kiedy musi złożyć wniosek o emeryturę powszechną, by skorzystać z korzystnych zmian dla rocznika 1953?

Wniosek o przyznanie emerytury powszechnej – w celu skorzystania z nowych zasad jej obliczania –muszą złożyć osoby, które: urodziły się w 1953 r. (zarówno kobiety jak i mężczyźni), pobierały wcześniejszą emeryturę na wniosek, który złożyły przed 1 stycznia 2013 r. (niezależnie od tego, czy decyzja w sprawie emerytury została wydana przed tym terminem, czy po nim), nie miały ustalonej powszechnej emerytury.

Wniosek należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, czyli najpóźniej w poniedziałek 11 stycznia 2021 r.

Kto nie musi składać wniosku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu (bez wniosku osoby zainteresowanej) ustali ponowie wysokość powszechnej emerytury osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: urodziła się w 1953 r., ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie wniosku, który złożyła przed 1 stycznia 2013 r., ma ustalone prawo do powszechnej emerytury w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur.

Co się stanie gdy wniosek o emeryturę powszechną zostanie złożony po ustawowym terminie, tj. po 11 stycznia 2021 r.?

W przypadku złożenia po 11 stycznia 2021 r. wniosku o emeryturę powszechną przez ubezpieczonego urodzonego w 1953 r., który ma prawo do emerytury wcześniejszej, ustalonej na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej zostanie ustalona z zastosowaniem art.  25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Oznacza to, że podstawa obliczenia emerytury powszechnej zostanie pomniejszona o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Jaka grupa mężczyzn może skorzystać na zmianie przepisów?

Ze zmian w przepisach mogą skorzystać tylko Ci mężczyźni, którzy mogli przejść na wcześniejszą emeryturę przed ukończeniem 60 lat (przed 1 stycznia 2013 r.) np. górnicy, nauczyciele a także twórcy, którzy w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż 60 lat.

W jakim terminie ZUS wypłaci wyrównanie i czy każdy je otrzyma? Za jaki okres będzie to wyrównanie?

W przypadku osób, którym ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość emerytury powszechnej lub renty rodzinnej decyzja o ponownym ustaleniu emerytury powszechnej lub renty rodzinnej zostanie wydana po 11 stycznia 2021 r. Kwoty wynikające z tej decyzji (wyrównanie) zostaną wypłacone w styczniowych i lutowych terminach wypłaty świadczeń, a jeżeli realizacja wypłaty w tych terminach nie będzie możliwa w najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia. Emerytowi zostanie wypłacone wyrównanie, jeżeli ponownie ustalona wysokość emerytury będzie wyższa od wypłacanej dotychczas.

Czy osoba z rocznika 1953 która przechodziła z renty na emeryturę powszechną ma prawo do wyrównania?

Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej (składki emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji i zwaloryzowany kapitał początkowy zapisane na koncie ubezpieczonego) jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Podstawa emerytury powszechnej nie jest pomniejszana o pobrane renty. Wobec tego osoby urodzone w 1953 r., które z renty przeszły na emeryturę powszechną nie mają prawa do skorzystania ze zmienionych przepisów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/korzystna-emerytura-dla-osob-z-rocznika-1953/3734520

(IKM)

REKLAMA