https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Z szacunku do przemijania

Z szacunku do przemijania

Walim posiada bardzo ciekawą historię, sięgającą początków XIV stulecia. Znajdziemy tu mnóstwo zabytków architektury. Są to domy mieszkalne, kościoły, a także kaplice grobowe walimskich kupców.

Kaplica grobowa rodziny Seyler z 1810 r., znajduje się na dawnym cmentarzu przy kościele św. Barbary, druga z kaplic to kaplica grobowa Klingberga z 1813 r., wybudowana w górnym odcinku ulicy 3 Maja, a trzecia z kaplic – położona w oddaleniu na niewielkim wzniesieniu, na wschód od zabudowań ulicy Wyszyńskiego 40, to kaplica grobowa kupca Chrystiana Schneidera. I właśnie ta ostatnia kapliczka stała się obiektem zainteresowania mieszkańca Gminy Walim Artura Jarczoka.

– Ocalić dziedzictwo kulturowe i historyczne w Gminie Walim to nasz obowiązek i należy go podjąć, póki nie jest za późno. Przypomnieć ludzi, którzy mieszkali tutaj przed nami, którzy budowali i tworzyli Wüstewaltersdorf, czyli dzisiejszego Walimia. Trzeba edukować młode pokolenia i przekazywać wiedzę o miejscach wiecznego spoczynku – mówi Artur Jarczok.

I ta idea przyświecała mu, gdy wiosną tego roku rozpoczął prace przy kaplicy. Należy podkreślić, że przez lata, gdy nikt nie dbał o to miejsce, kaplica była dewastowana, okradana i bezczeszczona. Artur Jarczok, wspólnie z Antonim Kodzisem, wykonał przy kaplicy prace mające na celu zapobieganie dalszej dewastacji i degradacji obiektu. Odkrzaczony został mocno zarośnięty teren, wmurowana została większość okalającego obiekt cokołu kamiennego z czerwonego piaskowca, podmurowane zostały wnęki okien, w których zamontowane zostały kraty. Z otworu wejściowego i ze ścian zlikwidowane zostało graffiti, na nowo zostały ułożone kamienne stopnie schodów, częściowo poprawione zostały tynki narożne obiektu i profilowane gzymsy. Ustawiona została także tablica informacyjna o obiekcie.

– Dwaj wolontariusze wykonali we własnym zakresie mnóstwo pracy, jednak obiekt nadal wymaga zabiegów konserwatorskich oraz rekonstrukcji. Dlatego w ratowanie zabytku włączy się Gmina Walim. W pierwszej kolejności planowane jest wykonanie zadaszenia oraz poprawienie ogólnego wizerunku obiektu – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

O tak przedstawia się historia powstania tej kaplicy:

W XIX wieku w Walimiu był tylko jeden malutki cmentarz przy kościele św. Barbary, a sposobem na ominięcie przymusu korzystania z cmentarza, praktykowanym na początku XIX w. przez najbogatszych walimian, była budowa okazałych grobowców na gruntach prywatnych. Christian Schneider był znanym i bogatym kupcem, mieszkającym w Walimiu, dlatego w roku 1817 wbudował na swoich włościach kaplicę grobową. Tak jak pozostałe kaplice, „zaprojektowana została w stylu klasycystycznym, a jej usytuowanie nawiązuje do romantycznych wzorców. Wzniesiono ją na rzucie kwadratu, z kamienia polnego i cegły oraz otynkowano, przykryto dachem namiotowym w konstrukcji drewnianej. Kaplica posiadała cokół kamienny z czerwonego piaskowca, a wejście poprzedzały trzy również kamienne stopnie schodów, dach pokrywały pasy blachy.” (Walim. Dzieje i krajobraz kulturowy sudeckiej osady włókienniczej, red. Jan Kęsik, Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79389).

(AM)

REKLAMA