https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina przejmie uzdrowisko?

Gmina przejmie uzdrowisko?

Władze Gminy Jedlina-Zdrój chcą przejąć od Samorządu Województwa Dolnośląskiego obiekty sanatoryjne położone w tej miejscowości, które teraz należą do Uzdrowisko Szczawno – Jedlina S.A. Burmistrz Leszek Orpel wystosował w tej sprawie pismo do marszałka województwa Cezarego Przybylskiego.

– W związku z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego zawartą w Oświadczeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, które ukazało się 02.12.2020r. na oficjalnej stronie internetowej Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.   w sprawie Uzdrowiska Szczawno–Jedlina S.A  o możliwości „przejęcia przez gminę w drodze darowizny od Samorządu Województwa Spółki  z zastrzeżeniem, że utrzymane zostanie prowadzenie działalności uzdrowiskowej” . Gmina Jedlina – Zdrój wyrażą wolę bezzwłocznego przystąpienia do rozmów o przejęciu w drodze darowizny jedlińskiej części przedsiębiorstwa  Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. przez Gminę Jedlina-Zdrój na własność i do prowadzenia. Jednocześnie informuję, że zwróciłem się już z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Miasta Jedlina-Zdrój o zwołanie w najbliższych dniach sesji Rady Miasta, na której  rozpatrywany będzie projekt uchwały zobowiązujący oraz upoważniający  Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój do natychmiastowego rozpoczęcia i niezwłocznego sfinalizowania działań celem przejęcia na własność przez Gminę Jedlina – Zdrój  jedlińskiej części przedsiębiorstwa  Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.

Dlatego też proszę o pilne wyznaczenie terminu oraz delegowanie osób do przeprowadzenia szczegółowych ustaleń w tym przedmiocie. Jesteśmy gotowi i zawsze byliśmy do dynamicznego przejęcia przedsiębiorstwa uzdrowiskowego do prowadzenia, w obliczu aktualnego kryzysu uzdrowiskowej spółki to najlepsze i jedyne rozwiązanie – napisał burmistrz Leszek Orpel.

Radni popierają

10 grudnia 2020 r., podczas sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój, rajcy podjęli uchwałę w sprawie deklaracji poparcia planów przejęcia przez Gminę Jedlina – Zdrój jedlińskiej Części przedsiębiorstwa uzdrowiskowego od Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A.

Skarbnik wyjaśnia

Do marszałka województwa zostało także wysłane wyjaśnienie Skarbnika Miasta Jedlina-Zdrój Marzeny Wróbel, dotyczące działań Gminy Jedlina  – Zdrój na rzecz spółki Uzdrowisko Szczawno – Jedlina:

1.         W zakresie  ulg w podatku od nieruchomości.

            Informuję, że w miesiącu kwietniu br. Spółka „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.” złożyła wniosek w sprawie cyt. „zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres IV-VI 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój”. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój w wezwaniu z dnia 6 maja 2020 r. zaproponował Spółce skorzystanie z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych warunkując je przedłożeniem wymaganych dokumentów finansowych obrazujących trudną sytuację finansową Spółki w okresie pandemii.

            W odpowiedzi wnioskodawca nie był zainteresowany taką formą pomocy ze strony Burmistrza i nie przedłożył żadnych dokumentów finansowych. Dlatego też w myśl ustawy Ordynacja podatkowa pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia. Potencjalne umorzenie za okres IV-V 2020r. wynosić mogło 15.436,00 zł.

            Kolejne pismo w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości Spółka złożyła w dniu 13 listopada 2020r. – wniosek obejmował miesiące XI i XII 2020r.  Jednocześnie Spółka „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.” dokonała zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc listopad 2020 r. w wysokości: 7.715,00 zł powodując bezprzedmiotowość wniosku. Przypomnę, że nie ma możliwości umorzenia kwoty już wpłaconej. Rata podatku od nieruchomości za grudzień 2020 r., mająca termin płatności 15 grudnia 2020 r., na dzień złożenia wniosku nie stanowiła zaległości podatkowej, nie mogła z mocy ustawy podlegać uldze podatkowej.

Nadmieniam również, że Spółka „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.” wielokrotnie zwracała się do Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój jako organu podatkowego z wnioskami o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości. Każdy z poprawnie złożonych wniosków (bądź uzupełnionych po wezwaniu strony do uzupełnienia braków) był rozpatrzony przez Burmistrza Miasta pomyślne dla Spółki.

Nie przyznawanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych następowało wyłącznie z powodu ignorancji przepisów podatkowych i niechęci do przedstawiania prawem wymaganych dokumentów finansowych obrazujących sytuację finansową Spółki.

2.         W zakresie pobranej opłaty za zajęcie pasa drogowego

            Opłatę za zajęcie pasa drogowego przy Placu Zdrojowym nr 8  w Jedlinie-Zdroju naliczono na wniosek   Uzdrowiska Szczawno-Jedlina w miesiącu grudniu 2018 r. Zajęcie dotyczyło  jezdni  o powierzchni 396,00 m² oraz chodnika o powierzchni 60,00 m².  Opłata  została naliczona zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/93/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2004 roku, w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Przedmiotowa uchwała nie upoważnia Burmistrza Miasta do odstąpienia od naliczenia opłaty za zajęcia pasa drogowego. Wartość naliczonej opłaty wyniosła  6.456,00 zł.

Nie skierowano ze strony Spółki wniosku o umorzenie powyższej opłaty. Pragnę dodać również , że przez ponad pół roku mieszkańcy i kuracjusze nie korzystali , w obawie o swoje bezpieczeństwo, z chodnika biegnącego wzdłuż spalonego budynku tzw. Teresy II. Zabezpieczenie budynku w ocenie użytkowników stwarzało obawy kolejnej katastrofy budowlanej, zwłaszcza, że przy intensywnych wiatrach na chodnik spadały drobne elementy, konstrukcji. Gmina rozumiejąc trudną sytuację Spółki nie zamykała chodnika co wiązałoby się z obligatoryjnym naliczeniem opłat za jego zajęcie przez ten czas.

3.         W zakresie inwestycji,  budowy i  rozbudowy oraz poprawy infrastruktury uzdrowiskowej.

            W ramach prowadzonych w latach 2012 – 2019 prac związanych z poprawą infrastruktury uzdrowiskowej Gmina dokonała szeregu inwestycji, m.in:

–  modernizacji i przebudowy ciągu spacerowego Al. Niepodległości,

–  rewitalizacji Parku Południowego wraz z promenadą,

–  rewitalizacji Parku Północnego (ul. Piękna, Park Różany),

– modernizacji terenu przy uzdrowiskowej pijalni wód mineralnych w Parku Zdrojowym i Pl. Zdrojowym,

– zbudowano przystanek rekreacyjny na szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady – zakupiono łącznie 20  urządzeń do siłowni terenowej,

– zaadaptowano pawilon handlowo-usługowy na kiosk informacji turystycznej przy ul. Sienkiewicza 1,

– zbudowano Halę Spacerową wraz z zapleczem.

W ramach projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój zagospodarowano teren zbiegu ulic Sienkiewicza-Lipowa, zbudowano miejsca postojowe przy ul. Lipowej, zmieniono oświetlenie uliczne. Zrewitalizowano teren wraz z budową parkingu przy Domu Zdrojowym, zbudowano chodnik łączący parking przy ul. Lipowej z parkingiem przy Domu Zdrojowym. Powstał nowy parking i schody przy Pl. Zdrojowym 6. Zmodernizowano Aleję  Niepodległości poprzez ułożenie nawierzchni z granitu, zagospodarowano pobocza wzdłuż ulicy Sienkiewicza oraz utwardzono ścieżki od tzw. „Słonecznej promenady” do parku linowego.

Wszystkie te inwestycje, na które gmina wydatkowała w ostatnich latach około 20 mln zł, miały na celu podniesienie atrakcyjności Uzdrowiska z korzyścią dla Spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

(RED)

REKLAMA

Click Here