https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Biblioteka w pawilonie

Pawilon Zdrojowy oraz Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju zostaną zmodernizowane i przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjnych i kulturalnych. Na ten cel Gmina Jedlina-Zdrój pozyskała pieniądze ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, na podstawie umowy podpisanej 2.07. 2020 r. z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, realizuje projekt „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”.

– Celem projektu jest poprawa standardów jakości świadczonych usług przez rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki oraz wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych i sprzyjających ochronie środowiska. Projekt zakłada modernizację dwóch pomieszczeń w centrum kultury, które przeznaczone zostaną do prowadzenia zajęć ruchowych i filmowo-teatralnych oraz adaptację Pawilonu Zdrojowego na nowoczesną bibliotekę. Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia kosztów energii dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych i wymianie oświetlenia. Całkowita wartość projektu wynosi 594 917,69 zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to kwota 505 680,04 zł, co stanowi 85 procent wydatków kwalifikowalnych. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 „Środowisko i zasoby”, Działania 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałania 4.3.4 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW” – mówi Romuald Wysocki, zastępca burmistrza Jedliny-Zdroju.

(LS)

REKLAMA

Kliknij tutaj