https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Głuszyczanin nowym biskupem świdnickim

Nuncjusz Apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio ogłosił 31 marca 2020 r., że nowym biskupem świdnickim został Marek Mendyk – dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Pierwszy ordynariusz świdnicki – biskup Ignacy Dec – przechodzi na emeryturę.

– Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Ignacego Deca z posługi biskupa świdnickiego. Mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka – czytamy w komunikacie N. 3810/20, opublikowanym 31 marca 2020 roku przez Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Biskup świdnicki Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 r. w Głuszycy. Ukończył Technikum Chemiczne w Żarowie, a po zdaniu matury w latach 1981–1987 był studentem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Święcenia przyjął 23 maja 1987 r. z rąk kardynała Henryka Gulbinowicza. W latach 1991–1995 studiował katechetykę w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, po których uzyskał tytuł doktora.

Posługę kapłańską rozpoczął 1987 r. jako wikariusz w parafii św. Jerzego w Dzierżoniowie, gdzie pracował do 1991 r. Rok później został inkardynowany do diecezji legnickiej, ustanowionej wówczas przez papieża Jana Pawła II. 24 grudnia 2008 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji legnickiej przez papieża Benedykt XVI, a święcenia biskupie przyjął 31 stycznia 2009 r w Legnicy.

Ustępujący z urzędu biskup Ignacy Dec pracował w diecezji świdnickiej od chwili jej ustanowienia przez 16 lat.

– W imieniu głuszyckich władz samorządowych i społeczności lokalnej ks. biskupowi składamy szczere gratulacje, życząc zdrowia, wielu sił i wytrwałości na nowej drodze posługi duszpasterskiej – mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy. – Przypominam, że Jego Ekscelencji ks. biskupowi dr. Markowi Mendykowi Rada Miejska w Głuszycy w 2019 r. przyznała tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”. Pochodzący z Głuszycy biskup Marek Mendyk obchodził w ubiegłym roku swoją 10 rocznicę święceń biskupich.

W uzasadnieniu do Uchwały nrV/43/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr Marka Mendyka czytamy:

Biskup Marek w ciągu całego swojego życia związany był z gminą Głuszyca. Tu się urodził, wychował, tu spędził swoje dzieciństwo i lata młodości. Zawsze z wielką dumą podkreślał, gdzie się urodził, gdzie są jego korzenie i gdzie jest jego miejsce, do którego zawsze wraca. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach nawiązywał do miejsca, gdzie – jak mówił – wszystko się zaczęło.

Pomimo tego, że swoją posługą związany jest z inną diecezją – diecezją legnicką, wspierał każde dobro podejmowane na rzecz gminy Głuszyca. Zawsze interesował go los najuboższych i potrzebujących naszej gminy. Jeszcze jako kapłan diecezji legnickiej, a potem jako jej biskup współorganizował pomoc charytatywną dla miasta i gminy poprzez oddziały Caritas diecezji legnickiej i świdnickiej. Zbiórki pieniężne oraz pomoc materialna, wspierane były przez biskupa Marka, a następnie trafiały do najuboższych naszej gminy.

Biskup Marek był tym, który zapoczątkował inicjatywę zbierania darów dla najbardziej potrzebujących, jaka odbywa się w naszych świątyniach po dziś dzień w każdy Wielki Czwartek. Niewątpliwie stało się to początkiem wielu inicjatyw i charytatywnych działań podejmowanych nie tylko przez parafie, ale również przez naszą gminę. To stało się też początkiem do powstania parafialnego oddziału Caritas jako odpowiedzi na potrzeby najbardziej potrzebujących w gminie Głuszyca.

Jeszcze jako Dyrektor Wydziału Katechetycznego diecezji legnickiej, a następnie – po objęciu funkcji Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego w Episkopacie Polski – jako biskup zwracał szczególna uwagę na dzieła podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży, również gminy Głuszyca. Wielokrotnie wspierał inicjatywy głuszyckich katechetów i nauczycieli, których celem było propagowanie życia i jego rozwoju w oparciu  o wartości chrześcijańskie. Rozwój każdej z głuszyckich szkół było zawsze w centrum uwagi biskupa Marka Mendyka. Ze szczególną troską wspierał przez długie lata Zespół Szkół w Głuszycy. Był tym, który postrzegał tę szkołę jako miejsce rozwoju i wychowania kolejnych pokoleń, którzy w przyszłości staną się filarem swoich małych ojczyzn.

Każde działanie podejmowane przez księdza Biskupa na rzecz naszej gminy podyktowane było jej dobrem i dobrem jej mieszkańców. Zawsze podkreślał, że najważniejsze jest dobro tych, którzy w gminie mieszkają. Tylko działanie ukierunkowane na drugiego człowieka ma sens, bowiem takie dobro zawsze będzie powracać.

Wdzięczni Jego Ekscelencji za nieustanną duchową obecność w Gminie Głuszyca oraz za podejmowanie działania i inicjatywy na rzecz mieszkańców gminy, Rada Miejska pragnie nadać Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi dr Markowi Mendykowi tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty