https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie Głuszyca, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2020. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa uchwała Rady Miejskiej Głuszycy.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2020 r. Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Wnioski rozpatrywane będą według terminu złożenia wniosku i poprawności złożenia wniosku.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej gluszyca.pl.

(MC)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close