https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

I Bieg Mikołajowy dla Hospicjum

REGULAMIN ZAWODÓW

I Bieg Mikołajowy dla Hospicjum

01.12.2019

1. ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Wałbrzych ul. Krasińskiego 8

Współorganizatorzy:

LKS Unia Bogaczowice sekcja biegowa

OSP Stare Bogaczowice

Nieformalna grupa biegowa z Wałbrzycha i okolic „Kłosowscy”

Biuro Zawodów czynne w dniu 01.12.2019 r. w godz. 9:00 – 11:00

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Wałbrzych ul. Krasińskiego 8

2. CEL IMPREZY

Impreza ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje otwarcie na potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Rozwój świadomości społecznej. Popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej. Upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do uprawiania sportu.

3. CHARAKTER IMPREZY

Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które w dniu 01.12.2019 r. ukończyły 18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które w dniu 01.12. 2019 r. ukończyły 16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga Rodziców/Opiekunów prawnych.

4. DYSTANS

•5 km – „I Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum”

5. LIMIT CZASU

Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od startu.

5.1 Pomiar czasu

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania numeru z chipem elektronicznym w widocznym miejscu. Numery startowe wyposażone w chip elektroniczny wydawane będą w biurze zawodów. Pomiar czasu odbywa się w formie elektronicznej, systemem obsługiwanym przez firmę ULTIMASPOTR.

Numery startowe muszą być przymocowane do odzieży sportowej na piersiach.

Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani.

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.

W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, wyjazd itp.) można dokonywać cesji zgłoszenia. Odbywa się to wyłącznie przez formularz zapisów ULTIMASPORT

5.2 Limit uczestników

W biegu udział może wziąć 300 uczestników.

6. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU

01.12.20189 r. godz. 12: 00 – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu ul. Kraszewskiego 8

7. TRASA

5 km

Start z placu przy Hospicjum (Wałbrzych ul. Kraszewskiego 8), prosto do ul. Broniewskiego, ul. Broniewskiego pod górę do ul. Wyszyńskiego, na skrzyżowaniu w prawo ul. Wyszyńskiego w dół do ul. Kusocińskiego, ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Hirszfelda, ul. Hirszfelda do ul. Nałkowskiej, ul. Nałkowskiej prosto przez skrzyżowanie z ul. Broniewskiego na ul. Dunikowskiego, ul. Dunikowskiego do ul. Norwida i ul. Norwida z tyłu sklepu „Biedronka” w stronę komisariatu Policji, za komisariatem w drogę parkową do góry i chodnikiem aż do ul. Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego do góry do skrzyżowania z ul. Broniewskiego, na skrzyżowaniu w dół do ul. Kraszewskiego i prosto ul. Kraszewskiego do mety przy Hospicjum.

8. OZNAKOWANIE

Na całej trasie obowiązuje oznakowanie własne biegu:

Lewo / prawo / prosto

Taśma koloru biało-czerwonego.

Na skrzyżowaniach/rozwidleniach itp. Oznakowanie wygląda następująco:

1. Piktogram pokazujący kierunek PRZED SKRZYŻOWANIEM taśma biało-czerwona.

W problematycznych miejscach oprócz piktogramów oznakowanie uzupełnione zostanie taśmą ostrzegawczą.

9. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW BUFETOWYCH NA TRASIE

Na trasie znajdować się będą punkty bufetowe:

Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek przy obiekcie Hospicjum.

10. UBEZPIECZENIE OC

Organizator zapewnia ubezpieczenie OC imprezy.

11. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są „online” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.zapisy.ultimasport.pl

Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia opłata startowa.

Zgłoszenia online zostaną zamknięte 30 listopada 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie swojego udziału będzie możliwe w dniu biegu w Biurze Zawodów (9:00-11:00).

Zapisując się na bieg (5 km), zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać

12. OPŁATA STARTOWA

Oplata startowa do dnia 30 listopada 2019 r. wynosi 30 zł

Przelewu należy dokonać na poniższe dane z tytułem: „Imię Nazwisko rocznik Bieg Mikołajkowy”

Dane:

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

PL42109022710000000142454304

Opłata startowa w dniu zawodów (tj. 1 grudnia 2019 r.) wynosi 50 zł

Dochód z imprezy przekazany zostanie na prezenty mikołajkowe dla dzieci z hospicjum.

Płatność drogą elektroniczną dostępna przy zapisach

Weryfikacja Zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się 1 grudnia 2019 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Biurze Zawodów.

W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzyma: pakiet startowy, mikołajkową niespodziankę, ciepły posiłek po zawodach, zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską.

12. KLASYFIKACJE

•OPEN Kobiet i Mężczyzn.

13. NAGRODY

Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale i dyplomy

OPEN K/M

1.miejsce – puchar

2.miejsce – puchar

3.miejsce – puchar

14. Dane osobowe

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w półmaratonie. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

15. Odpowiedzialność zawodnika

Warunkiem startu w biegu jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu na własną odpowiedzialność.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

17. CEREMONIA DEKORACJI

1.12.2019 r. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu ul. Krasińskiego 8

Dekoracja odbywać się będzie na bieżąco niezwłocznie po dobiegnięciu do mety zawodników.

Wręczenie pucharów w kategorii OPEN K/M godz. 13:15

18. PROTESTY

Protesty do Organizatora Zawodów należy składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów.

19. WYŻYWIENIE

Wydawanie bonów żywieniowych dnia 1.12.2019 r. w godz. 09:00 – 11:00 w biurze zawodów. Wydawanie posiłków po biegu dnia 1.12.2019 r. w godz. 12:30– 14:00.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz służb porządkowych Organizatora.

•Na drogach publicznych Zawodników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

•Wszyscy Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się na całej trasie.

•Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

•Zawodnicy proszeni są o pozostawianie zużytych opakowań i innych śmieci na punktach bufetowych, w razie konieczności pozostawienia śmieci na trasie prosimy o zostawienie ich w widocznym miejscu (na poboczu drogi) ułatwi to służbom Organizatora posprzątanie trasy po zakończeniu biegu.

•W przypadku rezygnacji z udziału w biegu Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

•Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności

•Organizator zapewnia opiekę medyczną.

•Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

•Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

•W kwestiach dotyczących przebiegu imprezy nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatora.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close