https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Działki na sprzedaż w Wałbrzychu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLICJANT” w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowany na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Książańskiej – Lubiechowskiej obręb Szczawienko 1.

Powierzchnia działek:

  1. Działka Nr 198/41 o powierzchni 1113 m2
  2. Działka Nr 205 o powierzchni 2457 m2

Przeznaczenie nieruchomości: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolno stojącego
Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miejską w Wałbrzychu numer XXVI/55/04 z dnia 26.05.2004 r.

Cena wywoławcza ;

  • Działka nr 198/41 – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych ) + VAT za 1 m2
  • Działka nr 205 – 15,50 zł (słownie: piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) + VAT
    za 1 m2

Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić najpóźniej w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „POLICJANT”, Wałbrzych,
nr 50 1020 5095 0000 5102 0095 2424
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego. Dowód wpłaty wadium ( z podaniem numeru kontaktowego) należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „POLICJANT” w Wałbrzychu, na adres Zarządu ul. Łączna 39, 58-306 Wałbrzych.

Przetarg odbędzie się w formie ustnej. O terminie okazania działek i miejscu przetargu, osoby zainteresowane zostaną powiadomione po wniesieniu wadium.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601 663 964

Zastrzega się możliwość unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty