https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będzie referendum o odwołanie burmistrza Boguszowa-Gorc?

Radni zrzeszeni w Klubie Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc” złożyli wnioskek o zwołanie sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. Najważniejszym punktem obrad ma być podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Boguszowa-Gorc Jacka C., który od 19 grudnia jest w areszcie.

W swoim wniosku opozycyjni radni z klubu „Razem dla Boguszowa-Gorc” zaproponowali, by sesja odbyła się 7 sierpnia 2019 r. Dołączyli do niego projekt uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc wraz z uzasadnieniem oraz opinią prawną.

Wnioskodawcy chcą, by treść pytania w referendum brzmiała: „Czy jesteś za odwołaniem Pana Jacka C. z funkcji Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc”. Pod pytaniem mają być umieszczone dwa warianty odpowiedzi: „TAK” oraz „NIE”. Projekt uchwały o referendum zakłada, że termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określi Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu, w postanowieniu o przeprowadzeniu referendum, stosownie do art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 741). Paragraf 4 projektu uchwały zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach do przekazania niniejszej uchwały Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu. Z kolei paragraf 5 stanowi, że „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Gminy Boguszów-Gorce, opublikowaniu w BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach”.

A oto treść uzasadnienia projektu uchwały o referendum:

„W dniu 20 listopada 2018 r. Pan Jacek C. złożył uroczyste ślubowanie i tym samym zobowiązał się przed Radą Miejską w Boguszowie-Gorcach oraz społecznością Gminy Boguszów-Gorce, że jako Burmistrz Miasta dochowa wierności prawu a powierzony urząd będzie sprawował tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Boguszowa-Gorc.  Od tamtej chwili minęło już 8 miesięcy, z czego 7 miesięcy Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc spędził w areszcie. Niespełna miesiąc po objęciu stanowiska sytuacja prawna Pana Jacka C. diametralnie się zmieniła. Stał się osobą, na której ciążą poważne zarzuty karne, co z kolei przełożyło się na wykreowanie bardzo negatywnego wizerunku o Gminie Boguszów – Gorce. Prokuratura Okręgowa zarzuciła Panu Jackowi C. popełnienie następujących przestępstw:

  • przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 70.000 złotych,
  • płatnej protekcji czyli pośredniczenia w załatwieniu sprawy w zamian za obietnicę otrzymania korzyści majątkowej dzięki wpływom w instytucji państwowej,
  • niegospodarności i wyrządzenia Gminie Boguszów – Gorce szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 milionów złotych.

Nie do nas należy rozstrzyganie czy postawione Panu Jackowi C. zarzuty są słuszne, czy nie. Celem referendum nie jest osądzanie czy burmistrz jest winny wskazywanych czynów, gdyż to zadanie wymiaru sprawiedliwości. Istotne w tej kwestii jest natomiast to, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca w naszej wspólnocie samorządowej i z każdym kolejnym dniem naraża społeczność naszego Miasta na duże i wciąż rosnące straty wizerunkowe i finansowe.

Podczas pobytu Burmistrza Miasta Pana Jacka C. w areszcie, obowiązki zarządzania naszym mieniem przejął człowiek do tego nie przygotowany, nie posiadający żadnej wiedzy o funkcjonowaniu samorządu, nie znający specyfiki i problemów naszego Miasta, człowiek którego nie znamy i na którego nikt z mieszkańców nie oddał swojego głosu podczas wyborów. Decyzje kadrowe podjęte przez Pana Jacka C. jak i jego zastępcę doprowadziły w krótkim czasie do pozbycia się wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co w konsekwencji spowodowało poważne zakłócenia w zaspakajaniu podstawowych potrzeb lokalnej społeczności.

Na przełomie kilku miesięcy doszło do znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej gminy. Bardzo niepokojący jest fakt, że miasto Boguszów – Gorce dysponuje coraz mniejszymi środkami finansowymi. Rok temu na rachunkach bankowych miasta zdeponowane było 6,4 miliona złotych, na dzień rozpoczęcia urzędowania przez nowego Burmistrza Miasta Pana Jacka C. (21.11.2018) była to kwota 6,2 miliona złotych a według stanu na 1 maja 2019 roku już tylko 1,1 miliona złotych. Ilość środków finansowych zgromadzonych na rachunkach Gminy Boguszów-Gorce rodzi poważne wątpliwości, czy miasto jest w stanie na bieżąco regulować płatności za różnego rodzaju usługi (oświetlenie miasta, utrzymanie czystości, remonty dróg, mieszkań itp.).

Niepokojące jest także to, że od rozpoczęcia obecnej kadencji doszło do załamania w realizacji inwestycji miejskich. Według stanu na 30 czerwca (połowa roku) nie został rozstrzygnięty żaden przetarg na nowe zadanie inwestycyjne! Zaistniała sytuacja to totalny zastój w inwestycjach.

Czy Gmina Boguszów-Gorce i jej mieszkańcy zasługują na takie marnowanie czasu?

W kampanii wyborczej Pan Jacek C. ubiegając się o stanowisko Burmistrza Miasta szumnie deklarował, że Boguszów-Gorce zasługuje na dobrego gospodarza  i to on wprowadzi nową jakość. Obietnice pozostały jednak tylko obietnicami, a wydarzenia ostatnich miesięcy oraz dalsze niepokojące doniesienia napływające z Prokuratury Okręgowej zupełnie przeczą tezie, iż Pan Jacek C. jest w stanie zarządzać Gminą Boguszów-Gorce oraz jej sprawami.

W ocenie radnych sytuacja z jaką przyszło się nam zmierzyć jest wybitnie szkodliwa. Utrzymujemy urząd, który właściwie nie funkcjonuje. Mamy burmistrza, który od miesięcy nie wykonuje swoich czynności a któremu Miasto zobowiązane jest płacić wynagrodzenie, władzę w Boguszowie-Gorcach sprawują osoby, które społecznego mandatu zaufania od wyborców nigdy nie otrzymały. Dzięki lokalnym, a także ogólnopolskim przekazom medialnym Miasto Boguszów- Gorce doczekało się negatywnej rozpoznawalności w całym kraju.

W związku z tą szczególną sytuacją Rada Miejska w dniu 26 czerwca 2019 r. podjęła uchwałę – Apel skierowany do Burmistrza Miasta Jacka C. o złożenie rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Apel doręczony został Panu Jackowi C. w dniu 01 lipca 2019 r. do Aresztu Śledczego w którym przebywa od dnia aresztowania. W Apelu radni wyjaśnili powody dla których Pan Jacek C. powinien honorowo ustąpić ze stanowiska wskazując jednocześnie, że zaistniała sytuacja rzutuje nie tylko na jego wiarygodność, ale także na wiarygodność całego naszego miasta.

Ustępując ze stanowiska a tym samym oszczędzając gminie kosztów związanych z organizacją referendum Pan Jacek C. miał możliwość zmniejszenia długu, jaki zaciągnął wobec wszystkich mieszkańców Boguszowa-Gorc. Dobrowolne ustąpienie z funkcji burmistrza świadczyłoby o dobrej woli naprawienia szkód, jakie wyrządził swoim wyborcom. Jednak do dnia dzisiejszego Pan Jacek C. nie odniósł się do podjętego Apelu, co w ocenie radnych świadczy o braku dobrej woli.

Z uwagi na dużą presję społeczną, w tym oczekiwanie na doprowadzenie do klarownej sytuacji w naszym mieście i samorządzie zasadnym jest oddanie władzy mieszkańcom, aby wypowiedzieli  się w referendum podejmując decyzję co do przyszłości naszego wspólnego dobra, jakim jest Miasto Boguszów-Gorce. Postawmy zatem mieszkańcom publiczne pytanie: czy chcemy odwołania Pana Jacka C. ze stanowiska Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, czy też chcemy utrzymywać dalej na stanowisku osobę, która przepracowała jako burmistrz niespełna miesiąc, która dla Gminy Boguszów-Gorce i jej mieszkańców nic dobrego nie zrobiła i na której ciążą tak poważne zarzuty prokuratorskie?

W związku z powyższym Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uznaje, iż podjęcie inicjatywy referendalnej jest koniecznym rozwiązaniem, które da Gminie Boguszów-Gorce szansę na dalszy rozwój i pozwoli mieszkańcom powierzyć kierowanie miastem osobie której ufają.”

Nie ma jednak pewności, że sesja – na której ma być podjęta uchwała w sprawie rozpisania referendum o odwołanie burmistrza – odbędzie się we wnioskowanym przez radnych terminie.

– Poprosiłem panią z biura obsługi rady miejskiej, by skierowała wniosek i przedstawiony projekt uchwały do radcy prawnego, bo to jest podstawa działania przewodniczącego rady miejskiej. Chcemy mieć pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z przepisami. Ale we wniosku został podany krótki okres do zwołania sesji, a wszyscy radni muszą otrzymać projekt uchwały zgodny ze statutem miasta i przepisami prawa. We wniosku o zwołanie sesji jest także podpunkt mówiący o przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc, a przecież przewodniczący tej komisji musi mieć czas na zwołanie posiedzenia. Tymczasem mamy szczyt sezonu urlopowego i ustalony wcześniej harmonogram pracy rady oraz poszczególnych komisji. A przewodniczącego komisji rewizyjnej nie ma teraz na miejscu i nie wiem jak jest z innymi członkami tej komisji. W tych okolicznościach nie wiem, czy uda się nam zwołać tę sesję proponowanym przez wnioskodawców terminie. Nie jestem przeciwko temu wnioskowi, ale musimy mieć czas na przeprowadzenie procedury, by ci co mają decydować mieli możliwość zapoznania się z odpowiednio przygotowanymi dokumentami oraz możliwości uczestniczenia w tej niezwykle ważnej dla losów miasta sesji – powiedział nam Marcel Lorenc, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty