https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zatrudnią pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

poszukuje osoby na stanowisko

pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

(1 etat, pełny wymiar czasu pracy, umowa na zastępstwo)

I Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;
 4. pracownikami socjalnymi mogą być wyłącznie:
  1. osoby posiadające dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  1. osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  1. osoby, które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie – dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku i zrealizowały w toku nauki wymaganą liczbę 330 godzin przedmiotów oraz odbyły 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158);
  1. osoby posiadające dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna uzyskany przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
  1. osoby posiadające dyplom uzyskania, do dnia 1 stycznia 2008 roku, tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
  1. osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów;
  1. osoby, które ukończyły przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
  1. osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia – kontynuowane w dniu 1 maja 2004 r. i ukończone do 31 października 2007 roku;
  1. osoby posiadające wykształcenie wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia i uzyskały dyplom;
  1. osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2007 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskały tytuł licencjata;
  1. osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2009 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
  1. osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników socjalnych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. przed dniem 1 maja 2004 roku i w latach poprzednich (przed 2004 r.) – o ile były zatrudnione zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, tj. posiadały wymagane wcześniejszymi przepisami kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

II Wymagania dodatkowe

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony danych osobowych;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. zdolności interpersonalne;
 5. znajomość obsługi komputera;
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem i bardzo wysoka odporność na stres;
 7. wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 8. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 9. samodzielność w działaniu;
 10. wykazywanie własnej inicjatywy i kreatywność;
 11. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z beneficjentami pomocy;
 12. nieposzlakowana opinia;
 13. zdolność uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji.

V Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny oraz życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) – podpisane odręcznie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom);
 3. kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy (przykładowo: kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, stażach, kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 4. podpisane oświadczenie własne o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który jest osobą niepełnosprawną.

               Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRACOWNIK SOCJALNY” w terminie do 31 maja 2019 r. do godz. 14:00 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, pok. nr 4 – sekretariat lub drogą korespondencyjną: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce. Decyduje data wpływu dokumentów do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

               Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j .Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)”.

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close