https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane pedagogiczne lub o specjalności administracja,
 4. co najmniej 3-letni staż pracy;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1458);
 8. stan zdrowia pozwalający na pracę na określonym stanowisku;
 9. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
 10. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.
 • Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych;
 • znajomość zagadnień dot. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury,
 • znajomość Statutu Centrum Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy,
 • umiejętności kierowania zespołem ludzi i umiejętności organizatorskie,
 • kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność,
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki finansowej Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna,
 • realizacja zadań wynikających ze Statutu Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,
 • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki,
 • wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki,
 • współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • zatrudnienie: powołanie na czas określony do dnia 31.12.2023 roku, pełny wymiar etatu: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,                        ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca,
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,
 • praca wymagająca wyjazdów służbowych.
 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys(CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie świadectw pracy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o wymaganym stanie zdrowia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata  – osoby niepełnosprawnej)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, o treści:

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Głuszycy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko

……………………………………………………………………………………………………………

 • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 • Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

…………………………

podpis

 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszycy przy ul.Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15.02.2019 roku do godziny 12.00.

Zamkniętą kopertę należy oznakować: „Dotyczy konkursu na wolne stanowisko – Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy”.

Oferty niekompletne, złożone osobiście lub które wpłyną pocztą po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

 • Inne informacje:
 • Statut Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest dostępny na stronie internetowej jednostki www.ckmbp.gluszyca.pl
 • Informacje o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2017 rok są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca w zakładce Zarządzenia Burmistrza → Zarządzenia 2018 → Zarządzenie Nr 22/O/2018, natomiast informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna  w Głuszycy za I półrocze 2018 roku – Zarządzenie Nr 87/O/2018.
 • Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania konkursowego.
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w siedzibie Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
 • Na każdym etapie postępowania prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 88 66 744.

Informacja

w sprawie przetwarzania danych osobowych

w procesie rekrutacji

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Głuszycy ul.Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, informuje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, tel. 74-84-59-479, bok@gluszyca.pl          
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie Pana/Pani zgody.
 3. Inspektor ochrony danych i jednocześnie osoba kontaktowa w sprawie przetwarzanych danych –

kontakt: e-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 • W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 •  Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close