https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czym jest Konstytucja Biznesu i kto na niej skorzysta?

Często pisałam o tym, że postępująca inflacja prawa powoduje niepotrzebny chaos w rożnych dziedzinach naszego życia, a to z kolei ma bardzo negatywny wpływ na warunki w jakich przyszło się poruszać polskim przedsiębiorcom. Stało się jednak coś, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na działalność firm i co sprawiło, że wprowadzonych zostało wiele udogodnień, o których wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć. Konstytucja Biznesu – bo o niej będzie tutaj mowa, bez wątpienia nie tylko znacząco poprawi relacje biznes – administracja, ale również zawarte tam rozwiązania – zastępujące obowiązującą ustawę z 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dadzą nam, przedsiębiorcom, wymierne możliwości prostszego funkcjonowania, poprawiając tym samym nasze relacje z organami administracji państwowej. To bardzo potrzebna zmiana – przede wszystkim jakościowa – w relacjach na linii państwo- przedsiębiorstwo. Chciałabym dziś przybliżyć Państwu ten jakże istotny dla nas temat.
Zacznijmy zatem od początku. Czym jest Konstytucja Biznesu i kto na niej skorzysta? Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy: Prawo Przedsiębiorców; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Wszystkie powyższe ustawy kryją w sobie wiele zmian, które powstały przy udziale licznych środowisk skupiających przedstawicieli przedsiębiorców i instytucji zainteresowanych tworzeniem nowego prawa. Prawo Przedsiębiorców – jako akt nadrzędny – będzie wpływać na sposób stanowienia oraz interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej. To co zasługuje na podkreślenie, to przede wszystkim zmiana relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, a co za tym idzie – wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady ,,co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest wprowadzenie tzw. instytucji działalności nierejestrowej, co pozwoli wszystkim tym, którzy działają na mniejszą skalę, uniknąć rejestracji firmy. Dotyczy to osób osiągających przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia. Gdyby jednak zechcieli otworzyć firmę, to mogą skorzystać z ,,ulgi na start”, a to z kolei zwolni ich z uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Co ważne, nie straci się prawa do ,,małego ZUS-u”. Razem ulgowy okres zostanie wydłużony do 2,5 roku.
Zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. Za jego pośrednictwem będziemy mogli wystąpić do odpowiedziach organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, wnieść skargę do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również zwrócić się do odpowiednich organów z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, mogących wpłynąć pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców. Wprowadzane są także nowe rozwiązania w zakresie zawieszania wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca – osoba fizyczna będzie mógł zawiesić swą działalność na dowolny czas określony(nie jak obecnie – maksymalnie na 24 miesiące), bądź też, jeśli uzna to za stosowne, na czas nieokreślony. Należy też nadmienić, że Prawo Przedsiębiorców przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania działalności nie tylko przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, ale też przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim.
Ze swojej strony zachęcam Państwa do zapoznania się z Konstytucją Biznesu na stronie www.biznes.gov.pl/pl/ulatwienia-dla-biznesu/konstytucja-biznesu i skorzystania z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (www.biznes.gov.pl).
Podsumowując: dla mnie Konstytucja Biznesu to fundament stanowiący wartość dodaną w codziennym życiu przedsiębiorcy. Oczywiście mam pełną świadomość tego, że zmiany będą zachodziły stopniowo i w niektórych przypadkach – ze względu na społeczną mentalność – z ogromnym trudem, ale nie mam wątpliwości, że przyczynią się do wzrostu polskiej przedsiębiorczości, ograniczenia szarej strefy, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i przede wszystkim do poprawy warunków funkcjonowania firm.
Beata Żołnieruk
 
***
Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

Kliknij tutaj