https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultacje w sołectwach

Wójt Gminy Walim zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem są projekty nowych statutów wszystkich sołectw Gminy Walim. Konsultacje są prowadzone do 15 lipca 2018 r. Projekty statutów sołectw w okresie przeprowadzania konsultacji udostępnione są do publicznego wglądu w kancelarii Urzędu Gminy Walim– pokój nr 4, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim – zakładka „prawo lokalne” – „ projekty statutów sołectw” oraz u sołtysów poszczególnych sołectw w Gminie Walim.
– Wszelkie opinie, wnioski i uwagi prosimy składać pisemnie w kancelarii Urzędu Gminy Walim do zespołu konsultacyjnego, który został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 319/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. – apelują organizatorzy konsultacji.
(RED)
herb walim

REKLAMA

Kliknij tutaj