https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

 
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych uzyskaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” do składania stosownych wniosków.
Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, należące do I lub II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Za osoby długotrwale bezrobotne uważa się osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Natomiast za osobę o niskich kwalifikacjach, zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, uznaje się osobę posiadającą wykształcenie maksymalnie na poziomie ISCED 3, tj. wykształcenie ponadgimnazjalne.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonymi programami rewitalizacji. Ponadto część bezrobotnych stanowić będą osoby pochodzące z obszarów wiejskich, tj. przebywające na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Na terenie działania tutejszego PUP do kategorii obszarów wiejskich zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów.
Nabór wniosków trwać będzie od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem możliwości jego:
• skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane w budżecie projektu,
• zamknięcia dla określonych grup w sytuacji przekroczenia ilości osób w poszczególnych grupach wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Maksymalna wysokość dotacji na 1 osobę wynosi 20.000,00 zł.
Wnioski prosimy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, pok. 29.
Zainteresowani samozatrudnieniem skorzystają z usług doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395.
pup-logo nowe

REKLAMA

Kliknij tutaj