https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłacą do wymiany

Burmistrz Jedliny-Zdroju ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Nabór wniosków trwa do 5 marca 2018 r.
 
Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Formularze wniosków można pobrać w następujący sposób: za pośrednictwem strony internetowej www.jedlinazdroj.eu lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju (Biuro Obsługi Klienta). Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku). Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne: właściciele, współwłaściciele, najemcy nieruchomości i lokali mieszkalnych. Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na: kotły opalane gazem, kotły opalane olejem opałowym, piece elektryczne, pompy ciepła. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 000 zł. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, w godz. pracy urzędu (tel. 748455215 wewn. 30).
Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od udzielenia Gminie Jedlina-Zdrój pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
(RED)
 jedlina panorama
Gmina Jedlina-Zdrój podejmuje kolejne działania na rzecz poprawy jakości powietrza (fot. JK Żarkowski).

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty