https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo – doradczym Starosty Wałbrzyskiego.
 
Do zadań Powiatowej Rady Rynku Pracy, należy ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na sfinansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i sfinansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy. Ponadto do kompetencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałbrzychu należy składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie; opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych; opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych, a także opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
W trakcie lutowego posiedzenia, Powiatowa Rada Rynku Pracy wydała, między innymi, pozytywną opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu, pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w 2017 roku, oceniła też pozytywnie racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2017 roku, przewidzianych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, a także podjęła uchwały w sprawie przeznaczenia w roku 2018 środków Funduszu Pracy nafinansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz w sprawie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
(GŁ)
powiatowa rada zatrudnienia 
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

REKLAMA

Kliknij tutaj