https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kwiatowe ulice

Lawendowa zamiast Adolfa Warskiego i Konwaliowa zamiast Janka Krasickiego – od 20 września wchodzą w życie uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy  w sprawie zmian nazw ulicy w Gminie Głuszyca.
 
Przypomnijmy: 27.02.2017 r. burmistrz Głuszycy zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej o wydanie opinii w sprawie zmiany nazw ulic w Głuszycy. Zarządzeniem burmistrza z 4 maja 2017 r. powołano komisję, której celem przygotowania zmiany nazw ulic w gminie Głuszyca. Na posiedzeniu 22 maja 2017 r. komisja dokonała przeglądu nazewnictwa ulic w Gminie Głuszyca. Po zapoznaniu się z opiniami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi nazw ulic Pionierów i Dąbrowskiego komisja uznała, że opinie te nie wskazują na konieczność zmian wspomnianych nazw tych ulic. Do zmiany nazw ulic komisja wyznaczyła ulice Janka Krasickiego i Adolfa Warskiego oraz zaproponowała po cztery nowe nazwy dla każdej z ulic. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, ograniczonych do mieszkańców wyżej wymienionych, ulic większością ważnie oddanych głosów wybrano nowe nazwy ulic: Lawendową dla ulicy Adolfa Warskiego oraz Tulipanową dla ulicy Janka Krasickiego. Wobec powyższego radni miejscy na sesji w dniu 29 sierpnia 2017 r. podjęli uchwały ws. zmian nazw ulic w Głuszycy. Uchwały weszły w życie 20 września 2017 r. po 14 dniach od daty publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym (rok 2017, poz. 3655, 3656).
Art.5 ust. 2 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej mówi, iż: „zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”. Zgodnie z art. 89 ustawy o dowodach osobistych, adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym nie potwierdza już adresu miejsca zameldowania, zaś zmiana tego adresu nie stanowi podstawy do wymiany dokumentu. W związku z powyższym posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.
(RED)
ulice gluszyca

REKLAMA

Kliknij tutaj