https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przyjmują wnioski o stypendia

Urząd Miejski w Głuszycy przyjmuje wnioski od mieszkańców gminy ubiegających się o stypendia szkolne i motywacyjne na rok szkolny 2017/2018. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki i jest zameldowany na terenie Gminy Głuszyca, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 złotych netto.
 
Stypendia szkolne przeznaczone są na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania; częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania; pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.
Urząd Miejski w Głuszycy przyjmuje również wnioski o stypendia  za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca. Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. IV-VI szkoły podstawowej jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,5 – do wysokości 350,00 zł. Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. VII-VIII szkoły podstawowej jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,0 – do wysokości 400,00 zł. Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. II-III gimnazjum jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,0 – do wysokości 400,00 zł. Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. I-V szkoły ponadgimnazjalnej jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,0 – do wysokości 500,00 zł. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim – do wysokości 500,00 zł. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają wybitne osiągnięcia sportowe – są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim – do wysokości 500,00 zł. Uczeń może otrzymać jedno stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym.
Wnioski o stypendia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. w pok. nr 13. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.
(RED)
Gluszyca_herb

REKLAMA

Kliknij tutaj