https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czego powinien nas nauczyć Niebieski Wieloryb?

Szeroko propagowane informacje na temat niebezpiecznego dla życia i zdrowia dzieci i młodzieży zjawiska opisywanego jako Niebieski Wieloryb, spowodowały wiele emocji u rodziców, nauczycieli oraz zainteresowały dużo młodych osób.
 
Z analiz dokonanych przez organizacje zajmujące się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie wiemy, że informacja na temat istnienia zjawiska Niebieski Wieloryb nie jest prawdziwa. Jednak – jak wynika z licznych sygnałów od nauczycieli i rodziców – popularność historii o Niebieskim Wielorybie zainicjowała niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania wśród dzieci i młodzieży. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii, by w przyszłości, w podobnych sytuacjach, podejmować odpowiednie kroki.
 

  1. Niewłaściwe informowanie o zachowaniach autodestrukcyjnych może wywołać falę takich zachowań, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Promowanie niepotwierdzonych informacji związanych z samookaleczaniem się i samobójstwem oraz nadanie im cech sensacji i zagrożenia może powodować tzw. efekt Wertera i przyczynić się pojawienia się fali tego typu zachowań w społeczeństwie, głównie wśród ludzi młodych. Podobny efekt może pojawić się również w odniesieniu do innych zachowań autodestrukcyjnych.
Apelujemy zatem o to, aby w przypadku podobnych informacji, w trosce o bezpieczeństwo i dobro dzieci i młodzieży, opierać się o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczące etyki przekazu na temat zachowań autodestrukcyjnych, w tym suicydalnych. Szczególnie dotyczy to stosowania wyważonego języka przekazu, niezałączania szczegółowych opisów i zdjęć obrazujących zachowania autodestrukcyjne, podawania informacji o dostępnych sposobach uzyskania pomocy, a przede wszystkim korzystania z wiarygodnych źródeł w publikowaniu takich informacji.
 

  1. Sytuacje zagrożeń związanych ze zjawiskiem Niebieskiego Wieloryba i podobnych zjawisk, w przyszłości powinny być monitorowane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz edukację.

Ważne, żeby do szkół w całej dotarły informacje dotyczące tego, jak zminimalizować negatywny wpływ informacji o Niebieskim Wielorybie na młode osoby i jak zachowywać się w podobnych sytuacjach w przyszłości.
Niezwykle ważne jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na kwestie związane z krytyczną oceną treści publikowanych w internecie, zjawiskiem manipulacji informacją oraz jej wpływem na odbiorcę. Konieczna jest również ciągła edukacja dzieci i młodzieży na temat konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz możliwości uzyskiwania pomocy w kryzysie i sytuacjach zagrożenia zdrowia lub/ i życia.
Każda placówka oświatowa powinna mieć opracowaną wewnętrzną procedurę reagowania na realne lub potencjalne kryzysy związane, m. in., z zachowaniami autodestrukcyjnymi i uruchamiać ją w sytuacjach podobnych do zjawiska Niebieskiego Wieloryba.
 

  1. Historia Niebieskiego Wieloryba pomimo, iż przez wiele mediów już zdementowana w dalszym ciągu może mieć szkodliwy wpływ na zachowania dzieci i młodzieży.

Do Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zgłaszają się również pojedyncze osoby poszkodowane mechanizmem, na którym oparte jest funkcjonowanie rzekomej gry, polegającym na realizowaniu przez nastolatki zadań, związanych, m.in., z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Ze zgłoszeń, które przyjmujemy wynika, że młode osoby dokonują takich aktów pod wpływem informacji zdobytych w mediach lub przekazywanych przez rówieśników, kierując się różnymi pobudkami związanymi z osobistymi trudnościami emocjonalnymi, ciekawością lub chęcią wyróżnienia się w grupie rówieśniczej. Jednocześnie nadal kontaktuje się z nami wielu rodziców i nauczycieli, którzy nie mają rzetelnej wiedzy na temat zjawiska, są zaniepokojeni i nie wiedzą jak w tej sytuacji się zachować.
W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do naszej poradni:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu
Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
www.ppp.walbrzych.pl, e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl
Kontakt do dyrektora poradni: tel. 518-787-925
Kontakt sekretariat poradni: tel. 797-984-251, 74 8460563
 
SONY DSC
Regina Marciniak
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu

REKLAMA

Kliknij tutaj