https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

W interesie dzieci

Radni Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc na sesji 30 marca 2017 r. stosunkiem głosów 10 przeciw, 3 za i 1 wstrzymujący odrzucili uchwałę w sprawie dostosowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta była przygotowana z uwzględnieniem warunków wskazanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w opinii z 2 marca 2017 r., odnoszącej się do podjętej wcześniej prymy radnych uchwały intencyjnej.
herb boguszowa gorc
 
 
 
 
 
– W opinii, o której mowa, kurator zawarł warunek włączenia Gimnazjum nr 1 w Boguszowie Gorcach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i prowadzenia zajęć w ten sposób, aby zajęcia edukacyjne dla klas I-IV odbywały się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej, natomiast zajęcia dla klas V-VIII w oddalonym o ponad kilometr budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskego. W ocenie większości radnych, jak też znacznej grupy nauczycieli i rodziców dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, warunek kuratora odnoszący się do podzielenia 8 letniego procesu dydaktycznego na dwa odległe obiekty jest nieuzasadniony i przede wszystkim sprzeczny z interesem dzieci. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że demografia i przeprowadzona analiza jednoznacznie wskazują, że warunki lokalowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej (2 sąsiadujące obiekty) są w pełni wystarczające do przyjęcia wszystkich uczniów z obwodu klas I-VIII w systemie jednozmianowym. W związku z niepodjęciem przez Radę Miejską Boguszowa Gorc uchwały o dostosowaniu sieci przedszkoli i szkół  podstawowych do nowego ustroju szkolnego, funkcjonujące w gminie 6 -letnie szkoły podstawowe staną się z mocy ustawy  8-letnimi szkołami podstawowymi, a gimnazja zostaną wygaszone. Podczas sesji radni podjęli również uchwałę upoważniającą burmistrza do zaskarżenia opinii kuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z powodu wydania jej niezgodnie z przepisami prawa – wyjaśnia Joanna Ciba-Falkowska z Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj