https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Architektura i komunikacja w służbie społeczności lokalnej

 
Rozmowa z Mirosławem Potapowiczem, etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
 
Na czym polega Pana praca w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu?
Mirosław Potapowicz: – Jako Członek Zarządu Powiatu między innymi nadzoruję pracę wydziału komunikacji i transportu oraz wydziału administracji architektoniczno – budowlanej i gospodarki nieruchomościami. Dodatkowo zajmuję się nadzorem nad realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
 
Wymienione przez Pana wydziały mają na co dzień do czynienia z dużą liczbą interesantów. Proszę przybliżyć Czytelnikom zakres zadań i pracę wydziału komunikacji i transportu w ubiegłym roku.
– Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu należą w szczególności sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, nadzorem na stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców oraz sprawy związane z wydawaniem licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. Działalność wydziału w 2016 roku najlepiej obrazuje liczba załatwionych spraw: wydano 943 prawa jazdy – o 172 sztuki więcej niż w roku 2015, wyprodukowano 6367 sztuk dowodów rejestracyjnych – o 624 sztuki więcej niż w 2015 r., wydano 4855 kompletów tablic rejestracyjnych – tu też mamy wzrost o 260 kompletów w porównaniu do 2015 r. Podobnie z liczbą wydanych kart pojazdu – w ubiegłym roku to 1864 sztuk. To tylko część z zadań wydziału, a na każdym polu jest znaczący wzrost obsłużonych interesantów i załatwionych spraw.
 
Co jest powodem takiego wzrostu ilości spraw i interesantów? Czy wydłużyło to kolejki i czas oczekiwania dla klientów?
– Na wzrost ilości spraw składa się wiele czynników. Jednym z głównych jest wzrost liczby kierowców, a za tym idzie wzrost liczby kupowanych samochodów. Dodatkowo, pomimo uzyskania przez Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu, wydział starostwa powiatowego w dalszym ciągu obsługuje mieszkańców Wałbrzycha, ponieważ osoby, które do 31 grudnia 2016 roku załatwiały sprawy w starostwie, nadal figurują w naszej ewidencji. Do tych spraw należą między innymi zwroty zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, zawiadomienia o zbyciu pojazdu, wyrejestrowanie pojazdów w związku z demontażem, czy wydawanie zaświadczeń potwierdzających zarejestrowanie pojazdu. Co do pytania o skutki dla interesantów, to możemy z dumą odpowiedzieć, że nie wydłużyły się ani kolejki, ani czas obsługi mieszkańców. Jest to zasługa zarówno pracowników wydziału, jak i funkcjonującego od 2015 roku elektronicznego systemu kolejkowego, który znacznie usprawnił obsługę klientów korzystających z usług związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy. W ubiegłym roku wprowadziliśmy też możliwość dokonywania opłat za pomocą karty płatniczej.
 
A jak wyglądają sprawy w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami?
– Tu również możemy się pochwalić wzrostem ilości załatwionych spraw naszych mieszkańców. W 2015 roku wydano 751 decyzji udzielających pozwolenia na budowę, a w 2016 roku 787. W przeważającej liczbie były to pozwolenia na remonty, przebudowy, czy modernizacje istniejących obiektów budowlanych. Z wydanych pozwoleń na budowę nowych obiektów można wymienić wydane w 2015 r. decyzje na budowę w Szczawnie-Zdroju Komisariatu Policji przy ul. Łączyńskiego, kościoła przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki, a także budowę kurnika w Gostkowie. Znaczący udział mają tutaj też wydane zezwolenia na budowę domów jednorodzinnych, których w okresie dwóch lat wydano ok 130 oraz 6 na budowę budynków wielorodzinnych. Oprócz pozwoleń na budowę przyjęto również zgłoszenia zamiaru budowy obiektów budowlanych, czy też wykonania robót budowlanych. I tak w 2015 r. przyjęto 549 zgłoszeń, a w 2016 r. ich liczba wzrosła do 800. Na ten znaczący wzrost wpływ miało zwiększone zainteresowanie inwestorów docieplaniem budynków, budową przydomowych oczyszczalni i remontami, a także przebudową dróg powiatowych i gminnych.
 
Wspomniał Pan, że odpowiada za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Na czym on polega?
– Zastana przez obecny Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego infrastruktura informatyczna urzędu pozostawiała wiele do życzenia. Już w 2015 roku podjęliśmy działania modernizacyjne sieci LAN, takie jak normalizacja architektury sprzętowej, co znacznie poprawiło stopień ochrony jednostek centralnych oraz przepływ dokumentów między wydziałami. Uruchomiliśmy światłowodową magistralę optyczną i wymieniliśmy serwer – dzięki temu wzrosła wydajność pracy na aplikacjach sieciowych. Wymieniliśmy także znaczną część komputerów na nowe jednostki, wprowadziliśmy dodatkowy system ochrony przeciwwirusowej i uruchomiliśmy zapasowe łącze internetowe. Wszystkie te działania znacząco poprawiły poziom bezpieczeństwa dokumentów, zmniejszyły ryzyko niespodziewanych awarii i ich skutki, a także pośrednio przyczyniły się do poprawy szybkości i jakości obsługi naszych interesantów.
 
Można powiedzieć, że Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami są teraz dużo bardziej przyjazne interesantom?
– Dokładnie tak. Kładziemy ogromny nacisk na ciągłą poprawę jakości obsługi mieszkańców naszego powiatu, dlatego min. będziemy aplikować o środki zewnętrzne na zadanie pn. „Wdrożenie platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu”. Dzięki temu będzie można załatwić całą masę spraw w urzędzie przez internet. Zamierzamy też nadal inwestować w infrastrukturę starostwa oraz system szkoleń dla naszych pracowników.
(GŁ)
Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Miroslaw Potapowicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirosław Potapowicz

REKLAMA

Kliknij tutaj