https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybiorą nowego radnego

Mieszkańców Gminy Mieroszów czekają wybory uzupełniające w okręgu nr 7 w Mieroszowie. 23 kwietnia 2017 r. wybiorą nowego rajcę, który zastąpi Katarzyna Sobkowicz.
SONY DSC
Rada Miejska Mieroszowa 26 stycznia 2017 r przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Katarzyny Sobkowicz.
– Na sesji Rady Miejskiej Mieroszowa w dniu 28 grudnia 2016 r. radna Rady Miejskiej Mieroszowa Pani Katarzyna Sobkowicz złożyła oświadczenie o braku możliwości dalszego pełnienia funkcji radnej w związku z naruszeniem przepisu art. 383 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15) dotyczącego zakazu łączenia mandatu radnej z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Radna Katarzyna Sobkowicz oświadczyła bowiem o wystąpieniu przesłanki wynikającej z przepisu art. 112 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) który stanowi, że pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia nie mogą być jednocześnie członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe oświadczenie radna Katarzyna Sobkowicz złożyła również na piśmie, które wpłynęło w dniu 28 grudnia 2016 r. oraz zostało uzupełnione w dniu 12 stycznia 2017 r Wobec powyższego nie jest możliwe wykonywanie przez Panią Katarzynę Sobkowicz mandatu radnej Rady Miejskiej Mieroszowa. Zgodnie z dyspozycją art. 383 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15), przed podjęciem niniejszej uchwały radnej umożliwiono złożenie wyjaśnień – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
W Mieroszowie trwają już przygotowania do wyborów uzupełniających.
– Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r. przyjmowane będą do dnia 13 lutego 2017 r. w godzinach urzędowania tj. od godz. 730 do godz. 1530 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12 (tel. 74/665-65-10, 74/665-65-15). Wszelkie informacje dotyczące ww. zagadnień, jak i obowiązujące w tym zakresie druki dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://kbw.gov.pl/ – informuje Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu Maciej Ejsmont.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj