https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Walka o śmieci

Od listopada nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców Wałbrzycha: Komunalnik, który obsługuje już Jedlinę Zdrój, zastąpi wałbrzyską Albę. – Mamy obawy o to, czy nowa firma sobie poradzi i czy na ulicach i osiedlach nie zapanuje bałagan – alarmują nas Czytelnicy. Umowa, którą przygotowała Gmina, zawiera zapisy, które w sposób szczególny zabezpieczają interes miasta przed niezgodną z oczekiwaniami realizacją umowy, łącznie z możliwością jej rozwiązania – uspokaja Arkadiusz Grudzień, Rzecznik prezydenta Wałbrzycha.
 
Im bliżej terminy zmiany firmy odbierającej śmieci w Wałbrzychu, tym większy niepokój udziela się mieszkańcom stolicy Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nasi Czytelnicy w telefonach i listach do redakcji wskazują, że firma Komunalnik do tej pory nie obsługiwała tak wielkiego miasta, jak Wałbrzych.
– Na naszych ulicach już pojawiły się pojemniki nowej firmy. Są to stare kubły, które zostały wyprodukowane w latach 1994 – 1995 i wycofane z eksploatacji na terenie Niemiec – powiadomili nas mieszkańcy ulic Kątowej i Orkana w Wałbrzychu, przesyłając także zdjęcia.
kubly-komunalnik-walbrzych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tymczasem Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu poinformowała prezydenta Wałbrzycha o nieprawidłowościach związanych z przetargiem na odbiór odpadów przeprowadzonym przez Gminę Wałbrzych.
– W związku z uzyskaniem informacji na rozprawie w dniu 28.09.2016r. przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie o posiadaniu bazy magazynowo – transportowej wybranego przez Gminę Wałbrzych oferenta PHU „ Komunalnik ” na ulicy Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu niniejszym zawiadamiamy, że przypuszczenia Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu w zakresie posiadania bazy niezgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości potwierdziły się po wstępnie przeprowadzonym rozeznaniu stanu prawno – technicznego tego obiektu.  Obiekt ten posiada niżej opisane nieprawidłowości:
– ze względu na lokalizację w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego konieczne jest uzyskanie opinii Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
– brak parametrów studni głębinowej i zachowania jej odległości od urządzeń podczyszczających ścieki,
– brak prawnego uregulowania w zakresie poboru wody z przyłącza wody,
– konieczność uregulowania odprowadzania wód deszczowych – z ich podczyszczaniem jeżeli będzie występowało miejsce dezynfekcji i mycia pojemników i samochodów (zachowanie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Dz. U. poz. 122 z 25.01.2013r.),
– brak wagi,
– konieczność sprawdzenia wielkości parkingu i szerokości dróg dojazdowych, oraz nawierzchni parkingu,
– brak zaplecza socjalnego dla pracowników (szatnie – umywalnie) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi ( Dz. U. 104 poz. 868 z 2009r.) ,
– konieczność sprawdzenia parametrów technicznych wysokości pomieszczeń biurowych (ewentualna ich przeróbka),
– konieczność wykonania operatu przeciwpożarowego dla obiektu i realizacja ich zaleceń.
W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych i merytorycznych do zawarcia umowy na świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Wałbrzych.
Zawarcie umowy w wyniku rozstrzygniętego przetargu stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji, jak również będzie ona nieważna z mocy prawa, gdyż nie wypełnia przesłanek zawartych w prowadzonym postępowaniu przetargowym ze względu na oparciu jej o nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie wykonawcy PHU „Komunalnik” Sp. z o.o.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem powstałych nieprawidłowości stanowiłoby unieważnienie postępowania przetargowego i ogłoszenie nowego przetargu – argumentuje Witold Seńczuk, prezes Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
O odniesienie się do tych zarzutów i niepokojów mieszkańców poprosiliśmy rzecznika prezydenta miasta.
– W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach przez Pana Witolda Seńczuka, Prezesa Zarządu ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. informujemy, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Wałbrzych został przeprowadzony prawidłowo i z należytą starannością na każdym etapie co potwierdziła niezależna instytucja jaką jest Krajowa Izba Odwoławcza.
Odwołanie do KIO złożyła spółka ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie w którym jednoznacznie wskazuje, że przetarg organizowany przez Gminę Wałbrzych na odbiór i zagospodarowanie odpadów został przeprowadzony w sposób właściwy i nie budzi żadnych wątpliwości.
Firma Komunalnik, która wygrała to postępowanie spełniła wszystkie wymagania i kryteria wynikające z przygotowanej przez Gminę Wałbrzych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Spełniła również wymagania formalne załączając wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia które zostały wskazane w postępowaniu dotyczącym oświadczenia usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych. Firma przedstawiła najkorzystniejsze warunki i została wybrana jako wykonawca tej usługi. Zarówno Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, jak i Umowa, którą przygotowała Gmina, zawiera zapisy, które w sposób szczególny zabezpieczają interes miasta przed niezgodną z oczekiwaniami realizacją umowy, łącznie z możliwością jej rozwiązania. Ponieważ spółka Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o również uczestniczyła w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą, została poinformowana o rozstrzygnięciu korzystnym dla Gminy Wałbrzych. W związku z powyższym oczekujemy zaprzestania rozpowszechniania informacji które mają na celu wyłącznie dbanie o interes spółki Alba, a nie mieszkańców Wałbrzycha.
Rozstrzygnięcia tego przetargu są korzystne dla Miasta i jego budżetu, który oszczędzi 17 milionów złotych, a co za tym idzie również dla mieszkańców, którym nie będzie podwyższona opłata śmieciowa, co przy utrzymaniu cen odbioru na dotychczasowym poziomie byłoby nieuniknione – wyjaśnia Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
Robert Radczak
 
 – Na ulicach Wałbrzycha pojawiły się pojemniki na śmieci, które zostały wycofane z eksploatacji w Niemczech – powiadomili nas Czytelnicy.

REKLAMA

Kliknij tutaj