https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuźnic i Starego Lesieńca

herb boguszowa gorc

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2015 poz. 199, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVII/366/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i nr 8 Kuźnice Świdnickie,zmienionejUchwałąNr VII/43/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2011 r.zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce – część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 marca 2016r. do 08 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów Gorce, w godzinach : Pn,Śr., Czw. od 8ºº do 15ºº, Wt . 8ºº do 16³º, Pt od 8ºº do 13³º.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w pok. nr 209 o godz.11ºº.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym powyżej na wyłożenie ww. projektu planu istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia br.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc.

z up. Burmistrza Miasta

Boguszowa-Gorce

Paweł Sosialuk

Z-ca Burmistrza Miasta

 

REKLAMA

Kliknij tutaj