https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Głuszycy informują, że do 10 lipca 2015 roku, w godzinach od 10.00 do godz. 13.00, przy ul. Sienkiewicza 39 w Głuszycy będą wydawane artykuły spożywcze w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej należy odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniach od  8 do 10 lipca 2015 roku. Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.
(RED)
Gluszyca_herb

REKLAMA

Kliknij tutaj