https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Starałem się dobrze służyć mieszkańcom

Rozmowa z Andrzejem Laszkiewiczem, burmistrzem Mieroszowa.
Budowa chodnika na ul. Mickiewcza
 
 
 
 
 
 
 
Dobiega końca kadencja samorządu gminy Mieroszów. Co dla Pana było w tym czasie najważniejsze?
Andrzej Laszkiewicz: – Przez trzy kadencje starałem się dobrze służyć naszym mieszkańcom i realizować zadania służące rozwojowi naszej gminy. Podejmowane działania ukierunkowane były na potrzeby mieszkańców, głównie w zapewnieniu bezrobotnym miejsc pracy oraz zaspokajaniu potrzeb bytowych. Szeroko rozumiany rozwój gminy ukierunkowałem na realizację Strategii Rozwoju Gminy, a w szczególności na rozwój turystyki oraz porządkowanie infrastruktury technicznej i społecznej. Wiele inwestycji udało się zrealizować dzięki pozyskiwanym środkom finansowym z różnych źródeł wsparcia, zarówno z budżetu państwa, wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak i środkom z funduszy Unii Europejskiej.
Jak to wygląda w liczbach?
– Nakłady inwestycyjne w gminie w latach 2010 – 2014 wyniosły w sumie ponad 13,2 mln. zł, a suma uzyskanych dotacji wynosi aż 7,654 mln. zł. Wydatki te możemy podzielić na trzy kategorie: drogi – 2,732 mln. zł, ochrona środowiska (w tym infrastruktura wodno – ściekowa) – 3,473 mln. zł oraz infrastruktura turystyczna i oświatowa – 2,971 mln. zł.
Co konkretnie udało się zrealizować w ostatnich czterech latach?
– Lista jest długa i obejmuje wszystkie obszary życia gminy. Warto jednak podkreślić, że – oprócz zadań inwestycyjnych – starałem się również realizować tzw. projekty miękkie oraz inspirować i wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy oddolne. Przedsięwzięcia tego typu zrealizowane podczas ostatniej kadencji skierowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz osób starszych i aktywnych mieszkańców gminy. Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ukierunkowane były głównie na likwidację barier w dostępie do edukacji, między innymi przez naukę języków obcych i rozwój kompetencji kluczowych. Z kolei z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis finansowane był przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym i promocyjnym. Łączna wartość środków przeznaczonych na tego typu projekty to prawie 1,899 mln. zł.
Co było najważniejsze dla mieszkańców?
– Każdy wymieni coś innego, ale – biorąc pod uwagę aspekty społeczne i ekonomiczne – w mojej ocenie było to uruchomienie komunikacji pasażerskiej, łączącej Mieroszów, Golińsk i Rybnicę Leśną z Wałbrzychem, za sprawą linii autobusowych nr 15 i 12. Nie mniej ważne były: remont Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie oraz rewitalizacja strefy śródmiejskiej Mieroszowa, obejmująca 12 budynków mieszkalnych. Dla wielu mieszkańców istotne były remonty budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz sali spotkań MCK oraz modernizacja oświetlenia na terenie gminy. W zakresie bezpieczeństwa niezwykle ważny jest dla wszystkich zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Mieroszów.
Wspomniał Pan, że w tej kadencji około 2,7 mln zł gmina wydała na drogi. Co udało się za tę kwotę zrobić?
– Przebudowana została ul. Strzelców w Mieroszowie oraz wykonany został remont drogi powiatowej na odcinku ulicy Hożej i części ulicy Kwiatowej w Mieroszowie. Remonty dotyczyły: ul. Różanej w Sokołowsku, ul. Łąkowej i Słonecznej w Mieroszowie, drogi gminnej Rybnica Leśna – Kamionka oraz odbudowy mostu w ciągu ul. Słonecznej w Sokołowsku. A ostatnio wykonana została przebudowa chodników przy ul. Polnej i Mickiewicza w Mieroszowie.
O około 0,8 mln. zł większe były wydatki na szeroko rozumianą ochronę środowiska. Jakie są efekty?
– Bardzo konkretne. To budowa wodociągu zasilającego oraz wymiana sieci wodociągowej w Sokołowsku i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Głównej w tej miejscowości, rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie, modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Trzeba także wspomnieć o budowie terminalu LNG wraz siecią gazociągową w Mieroszowie przez Dolnośląską Spółkę Gazowniczą.
A na co zostały wydane prawie 3 mln złotych w zakresie infrastruktury turystycznej i oświatowej?
– Powstała Bike Arena Parkowa Góra, na którą składają się ścieżki rowerowe, tor pumptrack oraz trasy typu singletrack oraz ścieżka rowerowa Golińsk – Nowe Siodło – Viżnow. Zbudowaliśmy ścianę do wspinaczki w hali sportowej, siłownie zewnętrzne na Parkowej Górze w Mieroszowie i parku Biały Orzeł w Sokołowsku, centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach Łączna i Golińsk oraz place zabaw dla dzieci w Mieroszowie, Sokołowsku, Unisławiu Śl. i Golińsku. Ponadto sfinansowaliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku socjalno – technicznego stadionu miejskiego w Mieroszowie, w którym siedzibę ma TKS Biały Orzeł.
Gmina to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim sprawy społeczne.
– Oczywiście, ale obie te sfery są z sobą ściśle powiązane, bo inwestycje to praca, która dziś jest najważniejsza. Od lat staramy się działać kompleksowo, stąd wiele inicjatyw o charakterze integracyjnym i działań aktywizujących mieszkańców gminy. Przykłady? Niedawno powołana rada seniorów; fundusz sołecki na oddolne inicjatywy, na który przeznaczyliśmy w latach 2010 – 2014 ponad 470 tys. zł; stypendia dla najzdolniejszej młodzieży; cykliczne imprezy kulturalne i sportowe. To tylko najważniejsze inicjatywy.
Co powinno być priorytetem na najbliższe lata?
– Przede wszystkim trzeba zabiegać o kolejne środki pomocowe na rozwój gminy i działania na rzecz mieszkańców. Kontynuacji wymagają działania podejmowane w poprzednich latach we wszystkich dziedzinach. Między innymi: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Golińsku i podłączeniu do niej Sokołowska, Kowalowej i północno-zachodniej części Mieroszowa, obejmującej między innymi ulice Powstańców, Wysoką i Leśną oraz wymiana sieci wodociągowej w Sokołowsku; dalsza gazyfikacja Mieroszowa i Sokołowska; poprawa stanu nawierzchni chodników i dróg na terenie gminy. Wśród priorytetów powinny być także: budowa budynku mieszkalnego TBS przy pl. Niepodległości; dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych; wsparcie działalności klubów seniora oraz inicjatyw kierowanych do młodzieży. Strategiczne znaczenie powinna mieć współpraca w ramach zawiązanych partnerstw z miastem Mezimesti i gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz skuteczna promocja naszej gminy.
(RED)

REKLAMA