https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Starałem się dobrze służyć mieszkańcom

Rozmowa z Andrzejem Laszkiewiczem, burmistrzem Mieroszowa.
Budowa chodnika na ul. Mickiewcza
 
 
 
 
 
 
 
Dobiega końca kadencja samorządu gminy Mieroszów. Co dla Pana było w tym czasie najważniejsze?
Andrzej Laszkiewicz: – Przez trzy kadencje starałem się dobrze służyć naszym mieszkańcom i realizować zadania służące rozwojowi naszej gminy. Podejmowane działania ukierunkowane były na potrzeby mieszkańców, głównie w zapewnieniu bezrobotnym miejsc pracy oraz zaspokajaniu potrzeb bytowych. Szeroko rozumiany rozwój gminy ukierunkowałem na realizację Strategii Rozwoju Gminy, a w szczególności na rozwój turystyki oraz porządkowanie infrastruktury technicznej i społecznej. Wiele inwestycji udało się zrealizować dzięki pozyskiwanym środkom finansowym z różnych źródeł wsparcia, zarówno z budżetu państwa, wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak i środkom z funduszy Unii Europejskiej.
Jak to wygląda w liczbach?
– Nakłady inwestycyjne w gminie w latach 2010 – 2014 wyniosły w sumie ponad 13,2 mln. zł, a suma uzyskanych dotacji wynosi aż 7,654 mln. zł. Wydatki te możemy podzielić na trzy kategorie: drogi – 2,732 mln. zł, ochrona środowiska (w tym infrastruktura wodno – ściekowa) – 3,473 mln. zł oraz infrastruktura turystyczna i oświatowa – 2,971 mln. zł.
Co konkretnie udało się zrealizować w ostatnich czterech latach?
– Lista jest długa i obejmuje wszystkie obszary życia gminy. Warto jednak podkreślić, że – oprócz zadań inwestycyjnych – starałem się również realizować tzw. projekty miękkie oraz inspirować i wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy oddolne. Przedsięwzięcia tego typu zrealizowane podczas ostatniej kadencji skierowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz osób starszych i aktywnych mieszkańców gminy. Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ukierunkowane były głównie na likwidację barier w dostępie do edukacji, między innymi przez naukę języków obcych i rozwój kompetencji kluczowych. Z kolei z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis finansowane był przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym i promocyjnym. Łączna wartość środków przeznaczonych na tego typu projekty to prawie 1,899 mln. zł.
Co było najważniejsze dla mieszkańców?
– Każdy wymieni coś innego, ale – biorąc pod uwagę aspekty społeczne i ekonomiczne – w mojej ocenie było to uruchomienie komunikacji pasażerskiej, łączącej Mieroszów, Golińsk i Rybnicę Leśną z Wałbrzychem, za sprawą linii autobusowych nr 15 i 12. Nie mniej ważne były: remont Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie oraz rewitalizacja strefy śródmiejskiej Mieroszowa, obejmująca 12 budynków mieszkalnych. Dla wielu mieszkańców istotne były remonty budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz sali spotkań MCK oraz modernizacja oświetlenia na terenie gminy. W zakresie bezpieczeństwa niezwykle ważny jest dla wszystkich zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem dla OSP Mieroszów.
Wspomniał Pan, że w tej kadencji około 2,7 mln zł gmina wydała na drogi. Co udało się za tę kwotę zrobić?
– Przebudowana została ul. Strzelców w Mieroszowie oraz wykonany został remont drogi powiatowej na odcinku ulicy Hożej i części ulicy Kwiatowej w Mieroszowie. Remonty dotyczyły: ul. Różanej w Sokołowsku, ul. Łąkowej i Słonecznej w Mieroszowie, drogi gminnej Rybnica Leśna – Kamionka oraz odbudowy mostu w ciągu ul. Słonecznej w Sokołowsku. A ostatnio wykonana została przebudowa chodników przy ul. Polnej i Mickiewicza w Mieroszowie.
O około 0,8 mln. zł większe były wydatki na szeroko rozumianą ochronę środowiska. Jakie są efekty?
– Bardzo konkretne. To budowa wodociągu zasilającego oraz wymiana sieci wodociągowej w Sokołowsku i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Głównej w tej miejscowości, rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie, modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Trzeba także wspomnieć o budowie terminalu LNG wraz siecią gazociągową w Mieroszowie przez Dolnośląską Spółkę Gazowniczą.
A na co zostały wydane prawie 3 mln złotych w zakresie infrastruktury turystycznej i oświatowej?
– Powstała Bike Arena Parkowa Góra, na którą składają się ścieżki rowerowe, tor pumptrack oraz trasy typu singletrack oraz ścieżka rowerowa Golińsk – Nowe Siodło – Viżnow. Zbudowaliśmy ścianę do wspinaczki w hali sportowej, siłownie zewnętrzne na Parkowej Górze w Mieroszowie i parku Biały Orzeł w Sokołowsku, centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach Łączna i Golińsk oraz place zabaw dla dzieci w Mieroszowie, Sokołowsku, Unisławiu Śl. i Golińsku. Ponadto sfinansowaliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku socjalno – technicznego stadionu miejskiego w Mieroszowie, w którym siedzibę ma TKS Biały Orzeł.
Gmina to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim sprawy społeczne.
– Oczywiście, ale obie te sfery są z sobą ściśle powiązane, bo inwestycje to praca, która dziś jest najważniejsza. Od lat staramy się działać kompleksowo, stąd wiele inicjatyw o charakterze integracyjnym i działań aktywizujących mieszkańców gminy. Przykłady? Niedawno powołana rada seniorów; fundusz sołecki na oddolne inicjatywy, na który przeznaczyliśmy w latach 2010 – 2014 ponad 470 tys. zł; stypendia dla najzdolniejszej młodzieży; cykliczne imprezy kulturalne i sportowe. To tylko najważniejsze inicjatywy.
Co powinno być priorytetem na najbliższe lata?
– Przede wszystkim trzeba zabiegać o kolejne środki pomocowe na rozwój gminy i działania na rzecz mieszkańców. Kontynuacji wymagają działania podejmowane w poprzednich latach we wszystkich dziedzinach. Między innymi: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Golińsku i podłączeniu do niej Sokołowska, Kowalowej i północno-zachodniej części Mieroszowa, obejmującej między innymi ulice Powstańców, Wysoką i Leśną oraz wymiana sieci wodociągowej w Sokołowsku; dalsza gazyfikacja Mieroszowa i Sokołowska; poprawa stanu nawierzchni chodników i dróg na terenie gminy. Wśród priorytetów powinny być także: budowa budynku mieszkalnego TBS przy pl. Niepodległości; dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych; wsparcie działalności klubów seniora oraz inicjatyw kierowanych do młodzieży. Strategiczne znaczenie powinna mieć współpraca w ramach zawiązanych partnerstw z miastem Mezimesti i gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz skuteczna promocja naszej gminy.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close