https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kopalnia za miedzą

– Zgodnie z przyznaną Koncesją Nr 8/2013/p oraz zaplanowanym harmonogramem i podpisaną umową ze Skarbem Państwa o ustanowieniu użytkowania górniczego, Spółka Coal Holding na bieżąco realizuje zadania związane z projektem „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”. Wydaliśmy na ten cel już kilkanaście milionów złotych – mówi wałbrzyszanin Andrzej Zibrow, dyrektor generalny Spółki Coal Holding, która realizuje projekt budowy kopalni węgla kamiennego w Ludwikowicach Kłodzkich.
Prace wiertnicze
O możliwości ponownego uruchomienia wydobycia węgla w okolicach Nowej Rudy była mowa wiele razy, ale dopiero teraz projekt budowy nowej kopalni nabiera konkretnych kształtów. Wszystko za sprawą australijskiej Spółki Coal Holding, która od wielu miesięcy prowadzi prace w Ludwikowicach Kłodzkich.
– Renomowana angielska firma Wardell Armstrong International, według międzynarodowych standardów JORC, opracowuje wstępny raport – ocenę wielkości i jakości złoża węgla kamiennego w rejonie Nowej Rudy – wyjaśnia Andrzej Zibrow. – Podpisane zostały umowy z Ministerstwem Środowiska na korzystanie, za wynagrodzeniem, z informacji geologicznej dotyczącej złoża węgla kamiennego dla obszaru Nowa Ruda Pola Piast Rejon Wacław oraz obszaru Nowa Ruda Pola Piast Rejon Lech. Na bieżąco oraz zgodnie z harmonogramem, realizowane są prace geologiczno-wiertnicze w rejonie obszaru koncesyjnego, polegające na wykonaniu 5 otworów badawczych do głębokości około 1000 m każdy. Ukończyliśmy już 2 otwory, a wykonanie pozostałych 3 jest znacznie zaawansowane. Termin ukończenia wszystkich 5 otworów zaplanowany jest do końca listopada 2014 r.
Na tym jednak nie koniec, ponieważ Ministerstwo Środowiska pozytywnie rozpatrzyło nowy wniosek Spółki Coal Holding, dotyczący projektu prac geologicznych, o rozszerzenie obecnie posiadanej koncesji na wykonanie dwóch dodatkowych otworów dla obszaru Nowa Ruda Pole Piast Rejon Lech w celu lepszego rozpoznania złoża.
– Łącznie do wykonania będzie 7 otworów badawczych. Termin realizacji 2 dodatkowych otworów wstępnie zaplanowano do końca stycznia 2015 r. Zadanie wykona renomowana spółka z Grupy Kapitałowej Kopex „Dalbis” specjalizująca się w pracach wiertniczych. W otworach wiertniczych na bieżąco prowadzone są pomiary geofizyczne przez Spółkę Geofizyka Kraków, a laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach i doświadczalna kopalnia „Barbara” realizują zadania w zakresie badania właściwości węgla i skał z pobranych rdzeni otworowych – mówi dyrektor generalny Spółki Coal Holding.
Wiele dzieje się także w zaciszach pracowni projektowych.
– W oparciu o posiadaną wiedzę została kompleksowo opracowana dokumentacja geologiczna dla złoża węgla kamiennego w rejonie obszaru koncesyjnego. Na bieżąco dokumentowany jest też przebieg prowadzonych prac geologiczno-wiertniczych. Zlecono wykonanie digitalizacji historycznych map górniczych oraz dostępnej dokumentacji geologicznej w celu opracowania numerycznego przestrzennego modelu struktury złoża. Podjęliśmy także działania w celu opracowania dokumentu pt. „Wstępne studium wykonalności Projektu Nowa Ruda Węgiel Koksujący” w zakresie finansowo-techniczno-górniczym. Główny Instytut Górnictwa – Zakład Monitoringu Środowiska realizuje również prace w zakresie opracowania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko” dla planowej inwestycji. Nasza spółka podpisała umowę z Centrum Badawczo Rozwojowym KGHM CUPRUM na realizację opracowania pt. „Projekt Zagospodarowania Złoża” dla przyznanego obszaru koncesyjnego. Podpisana została też umowa z Biurem Projektów Urbanistycznych na wykonanie „analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w obszarze koncesyjnym oraz „opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dla przyszłej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie” – wylicza Andrzej Zibrow.
Do końca II kwartału 2015 roku Spółka Coal Holding ma w planie opracowanie i złożenie wniosku koncesyjnego na eksploatację złoża węgla kamiennego w rejonie Nowej Rudy.
(RED)

REKLAMA