https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zadłużenie zmalało

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz na sesji Rady Miejskiej Świebodzic otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2013. To już ósmy raz, gdy Burmistrz zyskuje aprobatę radnych w kwestii realizacji planu finansowego gminy.
 
absolutorium
 
 
 
 
 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, a sześć osób się wstrzymało, więc absolutorium zostało udzielone. Ale czy mogło być inaczej, skoro kolejny rok z rzędu Gmina osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i znacznie redukuje zadłużenie?
– Komisja Rewizyjna zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych poddała analizie stan finansów Gminy Świebodzice za rok 2013 – wyjaśniła kwestie proceduralne radna Teresa Małecka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. – Wskaźniki finansowe pozwalają stwierdzić, że kondycja finansowa Gminy Świebodzice jest dobra – podsumowała wypowiedź radna.
Trzeba zauważyć, że kolejny rok z rzędu udaje się redukować zadłużenie gminy. Na koniec roku 2013 wynosiło ono 12 469 000 zł i było o niemal trzy miliony niższe niż na zakończenie roku 2012.
– Dochody bieżące Gminy zostały zrealizowane w kwocie 62.238.935 zł, co stanowi 99,17% założonego planu, a to bardzo dobry wskaźnik. W przypadku wydatków bieżących, te zostały zrealizowane w kwocie 57.546.246 zł. Porównując te dwie liczby łatwo dojść do wniosku, że różnica pomiędzy dochodami a wydatkami jest dodatnia. Oznacza to, że Świebodzice spełniają wymóg ustawodawcy, który mówi, że na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących – podsumował burmistrz, dodając, że jest bardzo wdzięczny wszystkim osobom pracującym na co dzień na rzecz Gminy.
Na temat realizacji budżetu gminy Świebodzice w roku 2013 pozytywną opinię wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa.
(RED)

REKLAMA

Click Here