https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

By młodzi nie byli gniewni

Jak uniknąć wykluczenia społecznego chłopców opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze? Na to pytanie szukali odpowiedzi konferencji zamykającej wieńczącej projekt „Młodzi Gniewni”, który realizowany był w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim.
 
mlodzi gniewni
 
 
 
 
 
 
W Hotelu Maria w Wałbrzychu odbyła się konferencja pn. „Młodzi Gniewni – podsumowanie testowania działalności Hostelu w Wałbrzychu, czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”. Celem spotkania przedstawicieli kilkudziesięciu instytucji było podsumowanie testowania działalności Hostelu w Wałbrzychu – miejsca aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków placówek: młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych, domów dziecka, zakładów poprawczych.
– Projekt polegający na wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym był nowatorski w naszym regionie. Cieszę się, że Fundacja Edukacji Europejskiej współpracowała przy nim z podległymi nam placówkami, czyli Domem Dziecka Catherina w Nowym Siodle, Domem Dziecka w Jedlinie Zdroju, Powiatowym Urzędem Pracy , ale przede wszystkim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – mówi starosta wałbrzyski, Józef Piksa.
Projekt „Młodzi Gniewni realizowany był od kwietnia 2012 r. Celem głównym było wypracowanie nowych i innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji (działających na rzecz integracji społecznej), prowadzącej do zatrudnienia osób w wieku 17 – 19 lat, zagrożonych wykluczeniem społeczny, które opuszczają placówki opiekuńczo – wychowawcze na przykładzie 12 mężczyzn z powiatu wałbrzyskiego w latach 2012 – 2014. Testowanie opracowanego produktu trwało od stycznia 2013 r. do lutego 2014 r. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona była wśród wychowanków opuszczających takie Placówki, jak: młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, czy zakłady poprawcze. Organizacja Hostelu polegała na wynajęciu i przygotowaniu 3 mieszkań dla 12 mieszkańców, w tym zatrudnienie kadry specjalistycznej: asystentów, pedagogów, doradcy zawodowego, psychologa, trenerów w Wałbrzychu i w Świebodzicach. Uczestnicy mieszkali w Hostelu przez 10 miesięcy.
– Opracowanie indywidualnych programów działania oraz indywidualnych programów usamodzielnienia było podstawą, na której wychowankowie realizowali działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Odbyli w tym czasie szkolenie zawodowe, kurs doskonalący – czyli kurs prawa jazdy kat. B, staże zawodowe przez okres 6 miesięcy wraz z zapewnieniem stypendium w wysokości 800 zł brutto. Wszyscy uczestnicy przeszli także treningi kompetencji społecznej, treningi zastępowania agresji  i uczestniczyli w grupie wsparcia. Dodatkowo wychowankowie mieli zapewnione indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz psychologiczno – pedagogiczne, integrację środowiskową, wyjścia do instytucji kultury i sportu oraz korepetycje – wylicza Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty