https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego

wanda bielanskaStowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P” w Wałbrzychu uruchomiło Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego oraz punkty porad w Szczawnie Zdroju, Głuszycy i Kamiennej Górze. Dzięki temu każda osoba fizyczna z powiatu wałbrzyskiego i kamiennogórskiego będzie mogła skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 343 tys. zł, pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
 
– Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” pozyskało dotację na realizację przedsięwzięcia pt. „Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego”. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 343 tys. zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG – mówi Wanda Bielańska, prezes Stowarzyszenia „St.O.P.”. – Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Te trzy państwa ściśle współpracują z Unia Europejską na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.
 
Przeciw wykluczeniu
 
Celem Projektu „Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego poprzez udzielanie specjalistycznego wsparcia.
– Świadczymy bezpłatne poradnictwo prawno – obywatelskie, w tym poradnictwo finansowo – podatkowe oraz prowadzimy mediacje i negocjacje. W ramach projektu prowadzimy również poradnictwo psychologiczne. Nasze działania adresowane są do osób fizycznych, doświadczających problemów życiowych oraz prawnych i świadczone są w celu wzmocnienia ich świadomości prawnej i obywatelskiej oraz po to, by sprawy toczyły się sprawiedliwie. W szczególności nasze działania kierujemy do osób niepełnosprawnych, chorych oraz ich rodzin, osób bezdomnych, itp. W sumie działaniami mamy zamiar objąć nie mniej niż 1500 osób. Porad udzielać będą profesjonalnie wykształceni doradcy porad obywatelskich, prawnik/adwokat, doradcy podatkowi, mediatorzy i psycholog – wyjaśnia Wanda Bielańska.
Świadczone przez Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego poradnictwo obejmuje:
INFORMACJĘ PRAWNĄ: dostarczenie informacji o regulacjach prawnych odnoszących się do sytuacji klienta.
PORADĘ PRAWNĄ: opracowanie i przekazanie konkretnych i zindywidualizowanych zestawów informacji odnoszących się do przedstawionego problemu prawnego oraz – w razie potrzeby – pomoc w rozwiązaniu problemu. Prawnik świadczyć będzie pomoc przedsądową oraz pomoc w trakcie toczącego się procesu (bez reprezentacji przed sądem), pisać pisma sądowe i administracyjne.
PORADĘ OBYWATELSKĄ: jw. z tym, że problemy nie muszą być stricte prawne (np. pomoc w znalezieniu noclegu dla osób bezdomnych). Będą przedstawiane rożne możliwości rozwiązania problemu i związane z nimi konsekwencje, będzie wsparcie uczestników projektu, z poszanowaniem ich samodzielności, w podejmowaniu decyzji w dokonaniu wyboru sposobu postępowania. Doradca będzie pomagał klientowi w redagowaniu pism, wypełniać wnioski i formularze. Dla osób niepełnosprawnych i starszych będzie prowadzone rzecznictwo indywidualne.
 
Porady, mediacje, świadomości
 
– Porad udzielać będziemy z zakresu spraw mieszkaniowych, rodzinnych, socjalnych, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, kontaktu obywatel-instytucja, pozbawienia wolności, spadków, sporów sąsiedzkich, zadłużeń, własności, itp. W ramach modułu finansowo-podatkowego świadczyć będziemy pomoc w konkretnych codziennych problemach: w poruszaniu się wśród różnych ofert instytucji finansowych, planowaniu budżetu rodzinnego, wypełnianiu zeznań podatkowych, deklaracji, itp. Zadaniem naszym w trakcie porad jest nie tylko rozwiązanie konkretnego problemu prawnego, ale również podniesienie świadomości i kultury prawnej uczestników i uczestniczek projektu, aby w przyszłości potrafili w skuteczny sposób poradzić sobie z podobnymi problemami. Z powodu narastającej ilości sytuacji konfliktowych, wprowadziliśmy do katalogu naszych usług mediacje. Natomiast rozwarstwienie świadomości i kultury prawnej w pauperyzującym się społeczeństwie skutkuje potrzebą wspierania wielu osób w negocjacjach prowadzonych z korporacjami, podmiotami publicznymi, przedsiębiorcami dostarczającymi konsumentom towary i usługi. Poradnictwo psychologiczne to pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji traumatycznych, kryzysowych. Odbywać się ono będzie w formie kilku spotkań, których głównym celem będzie zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania – wylicza prezes Stowarzyszenia „St.O.P.”.
 
Bezpłatnie, bezpiecznie, poufnie
Wartym podkreślenia jest fakt, iż w ramach Projektu powstanie 15 sztuk pakietów informacyjnych w formie NAWIGATORA, który będzie miał dwie części: jedną opisową – krok po kroku będą opisane rozważany problem oraz proponowane działania w celu rozwiązania problemu. Część druga to graficznie przestawiony schemat działania.
Działania w ramach Regionalnego Centrum Poradnictwa Obywatelskiego umożliwiają beneficjentom projektu pełne i zaangażowane uczestnictwo w życiu społecznym. Przyczyniają się do lepszego wykorzystania możliwości oferowanych przez organy władzy publicznej (państwowej i samorząd terytorialny), wpływając na podniesienie jakości usług publicznych.
Oferując usługi doradcze, Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego kieruje się ściśle określonymi zasadami, do których w szczególności należą:
• Poufność: zachowanie w tajemnicy:
– samego faktu pobytu klienta oraz
– wszystkich powierzonych przez klienta informacji
Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem, a katalog tych praw znajduje się w biurze i może być udostępniony na prośbę klienta.
Bezpłatność: świadczone przez biuro usługi są całkowicie bezpłatne.
Bezstronność: doradca udzielając wsparcia:

  • nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami
  • nie ocenia klienta i jego działań
  • nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu

Niezależność: doradcy kierują się wyłącznie dobrem klienta, a nie interesem kogokolwiek innego.
Samodzielność klienta: doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru.
Otwartość dla wszystkich: każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.
Aktualność i rzetelność informacji: każda usługa jest udzielana w oparciu o istniejący w biurze system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
 
***
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie „Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego” zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P” w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 29 (poniedziałek 10.00-14.00, wtorek 12.00-14.00, środa 10.00-19.00, czwartek 10.00-15.00) oraz do punktów porad w Szczawnie Zdroju, Głuszycy i Kamiennej Górze. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 74 665 16 60 w celu umówienia terminu z doradcą.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

REKLAMA

Click Here