https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego

wanda bielanskaStowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P” w Wałbrzychu uruchomiło Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego oraz punkty porad w Szczawnie Zdroju, Głuszycy i Kamiennej Górze. Dzięki temu każda osoba fizyczna z powiatu wałbrzyskiego i kamiennogórskiego będzie mogła skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 343 tys. zł, pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
 
– Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” pozyskało dotację na realizację przedsięwzięcia pt. „Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego”. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 343 tys. zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG – mówi Wanda Bielańska, prezes Stowarzyszenia „St.O.P.”. – Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Te trzy państwa ściśle współpracują z Unia Europejską na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.
 
Przeciw wykluczeniu
 
Celem Projektu „Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego poprzez udzielanie specjalistycznego wsparcia.
– Świadczymy bezpłatne poradnictwo prawno – obywatelskie, w tym poradnictwo finansowo – podatkowe oraz prowadzimy mediacje i negocjacje. W ramach projektu prowadzimy również poradnictwo psychologiczne. Nasze działania adresowane są do osób fizycznych, doświadczających problemów życiowych oraz prawnych i świadczone są w celu wzmocnienia ich świadomości prawnej i obywatelskiej oraz po to, by sprawy toczyły się sprawiedliwie. W szczególności nasze działania kierujemy do osób niepełnosprawnych, chorych oraz ich rodzin, osób bezdomnych, itp. W sumie działaniami mamy zamiar objąć nie mniej niż 1500 osób. Porad udzielać będą profesjonalnie wykształceni doradcy porad obywatelskich, prawnik/adwokat, doradcy podatkowi, mediatorzy i psycholog – wyjaśnia Wanda Bielańska.
Świadczone przez Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego poradnictwo obejmuje:
INFORMACJĘ PRAWNĄ: dostarczenie informacji o regulacjach prawnych odnoszących się do sytuacji klienta.
PORADĘ PRAWNĄ: opracowanie i przekazanie konkretnych i zindywidualizowanych zestawów informacji odnoszących się do przedstawionego problemu prawnego oraz – w razie potrzeby – pomoc w rozwiązaniu problemu. Prawnik świadczyć będzie pomoc przedsądową oraz pomoc w trakcie toczącego się procesu (bez reprezentacji przed sądem), pisać pisma sądowe i administracyjne.
PORADĘ OBYWATELSKĄ: jw. z tym, że problemy nie muszą być stricte prawne (np. pomoc w znalezieniu noclegu dla osób bezdomnych). Będą przedstawiane rożne możliwości rozwiązania problemu i związane z nimi konsekwencje, będzie wsparcie uczestników projektu, z poszanowaniem ich samodzielności, w podejmowaniu decyzji w dokonaniu wyboru sposobu postępowania. Doradca będzie pomagał klientowi w redagowaniu pism, wypełniać wnioski i formularze. Dla osób niepełnosprawnych i starszych będzie prowadzone rzecznictwo indywidualne.
 
Porady, mediacje, świadomości
 
– Porad udzielać będziemy z zakresu spraw mieszkaniowych, rodzinnych, socjalnych, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, kontaktu obywatel-instytucja, pozbawienia wolności, spadków, sporów sąsiedzkich, zadłużeń, własności, itp. W ramach modułu finansowo-podatkowego świadczyć będziemy pomoc w konkretnych codziennych problemach: w poruszaniu się wśród różnych ofert instytucji finansowych, planowaniu budżetu rodzinnego, wypełnianiu zeznań podatkowych, deklaracji, itp. Zadaniem naszym w trakcie porad jest nie tylko rozwiązanie konkretnego problemu prawnego, ale również podniesienie świadomości i kultury prawnej uczestników i uczestniczek projektu, aby w przyszłości potrafili w skuteczny sposób poradzić sobie z podobnymi problemami. Z powodu narastającej ilości sytuacji konfliktowych, wprowadziliśmy do katalogu naszych usług mediacje. Natomiast rozwarstwienie świadomości i kultury prawnej w pauperyzującym się społeczeństwie skutkuje potrzebą wspierania wielu osób w negocjacjach prowadzonych z korporacjami, podmiotami publicznymi, przedsiębiorcami dostarczającymi konsumentom towary i usługi. Poradnictwo psychologiczne to pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji traumatycznych, kryzysowych. Odbywać się ono będzie w formie kilku spotkań, których głównym celem będzie zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania – wylicza prezes Stowarzyszenia „St.O.P.”.
 
Bezpłatnie, bezpiecznie, poufnie
Wartym podkreślenia jest fakt, iż w ramach Projektu powstanie 15 sztuk pakietów informacyjnych w formie NAWIGATORA, który będzie miał dwie części: jedną opisową – krok po kroku będą opisane rozważany problem oraz proponowane działania w celu rozwiązania problemu. Część druga to graficznie przestawiony schemat działania.
Działania w ramach Regionalnego Centrum Poradnictwa Obywatelskiego umożliwiają beneficjentom projektu pełne i zaangażowane uczestnictwo w życiu społecznym. Przyczyniają się do lepszego wykorzystania możliwości oferowanych przez organy władzy publicznej (państwowej i samorząd terytorialny), wpływając na podniesienie jakości usług publicznych.
Oferując usługi doradcze, Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego kieruje się ściśle określonymi zasadami, do których w szczególności należą:
• Poufność: zachowanie w tajemnicy:
– samego faktu pobytu klienta oraz
– wszystkich powierzonych przez klienta informacji
Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem, a katalog tych praw znajduje się w biurze i może być udostępniony na prośbę klienta.
Bezpłatność: świadczone przez biuro usługi są całkowicie bezpłatne.
Bezstronność: doradca udzielając wsparcia:

  • nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami
  • nie ocenia klienta i jego działań
  • nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu

Niezależność: doradcy kierują się wyłącznie dobrem klienta, a nie interesem kogokolwiek innego.
Samodzielność klienta: doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru.
Otwartość dla wszystkich: każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.
Aktualność i rzetelność informacji: każda usługa jest udzielana w oparciu o istniejący w biurze system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
 
***
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie „Regionalne Centrum Poradnictwa Obywatelskiego” zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P” w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 29 (poniedziałek 10.00-14.00, wtorek 12.00-14.00, środa 10.00-19.00, czwartek 10.00-15.00) oraz do punktów porad w Szczawnie Zdroju, Głuszycy i Kamiennej Górze. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 74 665 16 60 w celu umówienia terminu z doradcą.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close