Tygodnik DB2010

Selektywna zbiórka i odbiór popiołu

 

Od 1 października 2017 r. w Jedlinie Zdroju została wprowadzona ważna zmiana w zasadach gospodarowania odpadami. Od tego dnia obowiązuje selektywna zbiórka i odbiór popiołu z palenisk domowych. Każda nieruchomość wielorodzinna, na której powstaje popiół, zostanie wyposażona w dodatkowy pojemnik, a nieruchomości jednorodzinne w pojemnik lub w worki na popiół, zgodnie z deklaracją właściciela nieruchomości.

 

Popiół odbierany będzie w sezonie grzewczym raz na dwa tygodnie, w te same dni, w które odbierane są odpady zmieszane, a poza sezonem grzewczym – w okresie od 1 kwietnia do 30 września – raz na 1,5 miesiąca, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Popiół z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, bez względu na oddawaną ilość; nie ma dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za odbiór popiołu naliczana będzie na podstawie złożonej korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Wprowadzona od 1 października 2017 r. selektywna zbiórka popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami. Umieszczenie popiołu w pojemniku z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych. Przypominamy również, aby do pojemników nie wsypywać gorącego popiołu – podkreślają pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedlinie Zdroju.

(RED)

pojemniki do segregacji odpadow

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej