https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Walim, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094ze zm.)

informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmiany w części tekstowej:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/101/2012 z dnia 4 czerwca września 2012r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 3120 z dnia 11 września 2012 r. zmienionej uchwałą nr XVI/143/2020 Rady Gminy Walim z dnia 28 kwietnia 2020 r., do której przystąpiono na podstawie uchwały nr LIX/526/2024 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2024 r.
  • uchwały nr XI/60/2003 Rady Gminy Walim z dnia 12 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 206 z dnia
    5 listopada 2003r. poz. 294, do której przystąpiono na podstawie uchwały nr LIX/533/2024 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów zmian planów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu w piśmie ZNS.9022.5.1.2024.MB i ZNS.9022.5.2.2024.MB z dnia 5 marca 202r., stwierdził brak podstaw prawnych na tym etapie postępowania do zajęcia stanowiska przez organ inspekcji sanitarnej w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której zakres zmian nie będzie wyznaczał ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów (WSI.410.2.21.2024.KM i WSI.410.2.22.2024.HL z dnia 25 marca 2024r.).

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdziły, że przedmiotowa zmiana stanowi niewielką modyfikację obowiązującego dokumentu i nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania ustaleń planu na środowisko, w tym nie zwiększy presji na środowisko przyrodnicze. Zatem uznano, że realizacja ustaleń projektów zmiany w części tekstowej planów nie powinna wpłynąć negatywnie na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze.

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty