https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują likwidację azbestu

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu do miejsca utylizacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie w całości przez Gminę wyżej wymienionych czynności.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Stare Bogaczowice: w sekretariacie (pok. nr 21) w godzinach pracy urzędu, pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniach od 15 stycznia do 16 lutego 2024 r.

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania pomocy w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Stare Bogaczowice na lata 2018-2032 i załącznikami do niego. Uchwała, regulamin oraz druki wniosku i załączników dostępne są do pobrania ze strony internetowej Gminy Stare Bogaczowice https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ w zakładce aktualności jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pok. nr 14.

Dodatkowe informacje można uzyskać także kierując zapytania na adres skrzynki e-mail: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub  telefonicznie: 74 8452 165 lub 74 8452 718.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty