https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 331/3 o powierzchni 0,1353 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00089170/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich. Nieruchomość niezabudowana, położona w Jabłowie obok ul. Głównej. Działka posiada możliwość uzbrojenia w wodę i energię elektryczną, znajduje się w peryferyjnej części gminy, otoczona jest gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i niezabudowanymi. Posiada regularny kształt, sąsiaduje ze stromą skarpą. Dojazd do działki utrudniony.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł.
Wadium: 6 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 27.09.2023 r. oraz 12.12.2023 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2024 r. o godz. 11.00 w sali nr 12 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 16.02.2024 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 29 lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163 lub (074) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Jabłowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 18.01.2024 r. do 21.02.2024 r.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty