https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Radni zadecydują

24 listopada 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Marciszów.

– Radni zajmą się między innymi analizą uwag do oświadczeń majątkowych oraz podejmą kilka uchwał w sprawach: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym; podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028; uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024; ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023; zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Marciszów na 2023 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033 – informuje Mirosław Wolak, Przewodniczący Rady Gminy Marciszów.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty