https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Stop wycince lasów w Głuszycy!

16 listopada 2023 roku o godzinie 16.00 w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy odbędzie się spotkanie w sprawie gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Gminy Głuszyca. Wezmą w nim udział Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Przewodniczący Rady Miejskiej Głuszycy Grzegorza Milczarek, mieszkańcy, przedstawiciele Nadleśnictwa Wałbrzych i Lasów Państwowych oraz organizacje pozarządowe.

– Pora powiedzieć stop wycince lasów w Głuszycy! Na ostatniej sesji Rada Miejska Głuszycy przyjęła apel w sprawie natychmiastowego zaprzestania rzezi lasów w naszej gminie. Na wniosek mieszkańców Sołectwa Łomnica prowadzona jest internetowa zbiórka podpisów (https://www.petycjeonline.com/stop_wycince_lasow_na_terenie_gminy_guszyca) pod petycją do Lasów Państwowych o natychmiastowym zaprzestaniu wycinki, którą podpisało ponad 450 osób. Z informacji przekazanych przez wałbrzyskich dziennikarzy, z terenu Gminy ma zniknąć 30 ha lasów! – mówi burmistrz Roman Głód.

Nadleśnictwo Wałbrzych, w odpowiedzi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuszycy, wydało oświadczenie, w którym czytamy (pisownia oryginalna, a skróty pochodzą od redakcji):

„(…) Zawarte w uchwale oskarżenia w kierunku Nadleśnictwa Wałbrzych o „rzeź lasów” są nieprawdziwe i nie mają uzasadnienia w faktach. Nadleśnictwo Wałbrzych zarządza lasami Skarbu Państwa. Realizuje plany i cele zawarte w dokumencie pn. Plan Urządzenia Lasu (PUL). Jest to dokument, który co dziesięć lat podlega rewizji. Obecnie obowiązujący plan został przygotowany na okres 2019 -2028. Należy wspomnieć, że etapach prac nad planu urządzenia lasu zaproszone są samorządy lokalne (gminy i powiat) oraz organizacje pozarządowe, które mają możliwość wniesienia własnych postulatów, jak również uwag do przygotowanego już projektu planu. W przypadku obecnie obowiązującego PUL, na każdym etapie jego przygotowania i konsultacji, zapraszani byli również przedstawiciele Urzędu Gminy z Głuszycy. Do projektu PUL sporządzona jest Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla planowanych prac leśnych, który to dokument podlega ocenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Obecnie obowiązujący plan uzyskał pozytywną opinię RDOŚ we Wrocławiu decyzja WPN.410.4.2019.KM. Nadleśnictwo informuje, że współpracuje z lokalnymi samorządami w zakresie informowania o prowadzonej gospodarce leśnej (takie spotkanie odbyło się między innymi w urzędzie miasta i gminy Głuszyca). Organizuje również spotkania w terenie, przedstawiając efekty prowadzonych prac leśnych. Z przykrością zauważyliśmy fakt, że przedstawiciele gminy przed wydaniem uchwały nie zwrócili się z zapytaniem do Nadleśnictwa w zakresie prowadzonej na ich terenie gospodarki leśnej. (…) Odnowienie lasu prowadzone jest za pomocą rębni złożonych z długim i bardzo długim okresem odnowienia (powyżej 30 lat). Sprzyja to powstawaniu lasów zróżnicowanych wiekowo, mieszanych, które w zdecydowanej większości powstają w wyniku obsiewu.

Należy nadmienić, że w V rewizji PUL na lata 2019 – 2028 dominują cięcia w drzewostanach, w których zamykany jest proces przebudowy lasu, co oznacza że lasy iglaste – świerkowe, zastępowane są lasami mieszanymi z dominującą rolą gatunków liściastych – buk, jawor i dąb. Proces ten zapoczątkowany został już od roku 1999.

W zakresie oskarżeń o prace prowadzone wzdłuż pasa granicznego w miejscowości Łomnica, Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że drewno pochodzi z cięć z pozycji objętej rębnią IVD. Jest to pierwsze pokolenie lasu, las porolny pochodzenia sztucznego. Posadzone w latach 60 ubiegłego wieku uprawy świerkowe, w czasie III rewizji PUL rok  1999  -2008 przeznaczone zostały do przebudowy z uwagi na zły stan sanitarny lasu i występowanie masowych szkód od zwierzyny. Na powierzchni prawie 30 ha rozpoczęto proces nasadzania gatunkami liściastymi – buk i jawor jak i wprowadzenie nasadzeń jodłowych. Obecnie młode pokolenie lasu występuje już na powierzchni 13 ha. Wykonane cięcia są kolejnym etapem przygotowania powierzchni pod nasadzenia. Ilość pozyskanego drewna została zaplanowana w PUL na poziomie 20% drzew.”

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty