https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomość

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż

nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 1200 w siedzibie UrzęduMiasta Lubawka w sali posiedzeń pokój numer 10.

Przedmiotem przetargu jest działka nr 378/6 o pow. 0,1037 ha niezabudowana położona w obrębie Miszkowice – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem G-18 MN/MR/MP. Przeznaczona jest pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowę zagrodową, mieszkalnictwo pensjonatowe. Działka nieuzbrojona. Przez działkę przechodzi odnoga sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wokół działki, przy jej granicach rosną okazałe drzewa. Na działce usytuowane są trzy studzienki kanalizacyjne.

Dla nieruchomościtej urządzona jestKW NrJG1K/00006977/0 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 107.250,00 złotych. Wadium w wysokości 5.363,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 16 listopada 2023 roku, na konto Gminy LubawkaNr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Lubawka, wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lubawka i sołectwa Miszkowice.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty