https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miasto Kamienna Góra sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 59,80 m2, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 7
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 40/15, obręb nr 7
o pow. 465 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00027203/7.
Przetarg odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 11,0% udziałem w częściach wspólnych budynku
i w gruncie wynosi 149 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 15 000,00 zł do dnia 7 listopada 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 290 o powierzchni 2666 m2, położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Wałbrzyskiej.
Przetarg odbędzie się 21 listopada 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala
nr 211.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 210 600,00 netto (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset złotych netto).
Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku
z art. 146aa ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Podatek VAT doliczony będzie do ceny ustalonej
w przetargu.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
21 500,00 zł do dnia 14 listopada 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra
nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: Nieruchomości), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: Sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 48,45m2, położonego w budynku nr 20 przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 257, obręb nr 6 o pow. 280 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00019484/1.
Przetarg odbędzie się 21 listopada 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.
Cena wywoławcza ww. lokalu z 11,8% udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 95 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
9 500,00 zł do dnia 14 listopada 2023 r. na konto nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej
w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty