https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Opracowują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz zgodnie z art. 39, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.);

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kamienna Góra
Uchwały Nr LXXV/473/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Jeleniogórskiej nr 22 w Kamiennej Górze.

Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 1 uchwały.

Każdy może składać wnioski dotyczące ww. opracowania w terminie do dnia 9 października 2023 r. Wnioski mogą być wnoszone: na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (poczta elektroniczna: architekt@kamiennagora.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

***

BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz zgodnie z art. 39, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.);

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kamienna Góra
Uchwały Nr LXXV/474/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Jeleniogórskiej nr 63 w Kamiennej Górze.

Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 1 uchwały.

Każdy może składać wnioski dotyczące ww. opracowania w terminie do dnia 9 października 2023 r. Wnioski mogą być wnoszone: na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (poczta elektroniczna: architekt@kamiennagora.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

***

BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz zgodnie z art. 39, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.);

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kamienna Góra
Uchwały Nr LXXV/475/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze.

Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 1 uchwały.

Każdy może składać wnioski dotyczące ww. opracowania w terminie do dnia 9 października 2023 r. Wnioski mogą być wnoszone: na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (poczta elektroniczna: architekt@kamiennagora.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

***

BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz zgodnie z art. 39, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.);

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kamienna Góra
Uchwały Nr LXXV/476/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Cegielnianej i Nowej w Kamiennej Górze.

Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 1 uchwały.

Każdy może składać wnioski dotyczące ww. opracowania w terminie do dnia 16 października 2023 r. Wnioski mogą być wnoszone: na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (poczta elektroniczna: architekt@kamiennagora.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Kamienna Góra została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz pod linkiem: http://www.umkg.pl/bip/gp/RODO/KlauzulaBAM.pdf

***

BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust.1 pkt 1 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1113)

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kamienna Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

opracowanego na podstawie uchwały Rady Miasta Kamienna Góra nr XXI/125/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra

w dniach od 29 września 2023 r. do 20 października 2023 r.. w siedzibie Urzędu Miasta przy                                   Pl. Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze, w godz. od 800 do 1500 (Biuro Architekta Miasta, pok. 310) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.bip.kamiennagora.pl/, w zakładce: Gospodarka Przestrzenna / Opracowania – w toku.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 2 października 2023 r. o godz. 1300 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zapoznać się z wyłożonymi do publicznego wglądu dokumentami oraz uzyskanymi w toku prac nad projektem studium uzgodnieniami. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione: *w formie papierowej do Burmistrza Miasta Kamienna Góra, na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Biuro Architekta Miasta, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, *w formie elektronicznej na adres:  architekt@kamiennagora.pl, *za pomocą platformy ePUAP, podczas dyskusji publicznej, *ustnie do protokołu. Uwagi należy wnieść z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2023 r. Właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Kamienna Góra została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz pod linkiem: http://www.umkg.pl/bip/gp/RODO/KlauzulaBAM.pdf

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty