https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Walim

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Walim

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
  w rejonie ul. Mickiewicza obręb wsi Walim, gm. Walim, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Walim nr XLVI/403/2022 Rady Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2022 r.,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
  w rejonie ul. Królowej Jadwigi obręb wsi Walim, gm. Walim, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Walim nr XLVI/404/2022 Rady Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2022 r.,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
  w rejonie ul. Górnośląskiej obręb wsi Walim, gm. Walim, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Walim nr XLVI/405/2022 Rady Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2022 r.,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
  przy ul. Samorządowej w obrębie wsi Walim, gm. Walim, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Walim nr XLVI/407/2022 Rady Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2022 r.,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
  w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Walim nr XLVI/408/2022 Rady Gminy Walim z dnia 20 grudnia 2022 r.,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14 września 2023 r. do 4 października 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku
w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9;
58-320 Walim, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18 października 2023r.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty