https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Stare Bogaczowice, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),
informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany uchwały nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice.
Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany uchwały.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu pismem znak: WSI.410.2.53.2023.KM z dnia 8 sierpnia 2023 r. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu pismem z dnia 18 lipca 2023 r., znak: ZNS.9022.1.22.2023.MB Wałbrzych, stwierdził brak podstaw prawnych na tym etapie postępowania do zajęcia stanowiska przez organ inspekcji sanitarnej w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, że przedmiotowa zmiana stanowi niewielką modyfikację obowiązującego dokumentu i nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania ustaleń planu na środowisko, w tym nie zwiększy presji na środowisko przyrodnicze.
Zatem uznano, że realizacja ustaleń projektu zmiany w części tekstowej ww. planu nie powinna wpłynąć negatywnie na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze.
W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostało uznane za zasadne.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty