https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: znieważenie a zniesławienie

Znieważenie i zniesławienie to określenia dwóch różnych działań stanowiących czyny zabronione. Występki te, chociaż w potocznym znaczeniu mają dość podobne znaczenie, w ramach norm prawnych różnią się jednak od siebie.

Przestępstwo zniesławienia polega na podejmowaniu działań pomawiających osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Można to w wielkim skrócie określić, jako działania naruszające dobre imię, cześć bądź reputację. Przestępstwo to może zostać popełnione umyślnie w zamiarze bezpośrednim, kiedy sprawca chce wywołania skutku w postaci np. utraty zaufania, jak i w zamiarze ewentualnym, kiedy sprawca samego skutku wywołać nie chce, ale przewiduje taką możliwość i się na nią godzi.

Przestępstwo zniewagi można z kolei popełnić wyłącznie w stosunku do osoby fizycznej zarówno werbalnie, pisemnie, jak i czynem, gestem. Podobnie jak w przypadku zniesławienia, przedmiotem ochrony prawnej jest cześć i godność, rozumiana w tym wypadku, jako subiektywne przeświadczenie człowieka o własnej wartości. Sprawca może znieważyć drugą osobę zarówno w bezpośredniej rozmowie, w cztery oczy, jak i podczas jej nieobecności. Musi jednak działać z zamiarem tego, aby zniewaga dotarła do osoby znieważanej. Znieważające zachowanie będzie miało miejsce, gdy sprawca posługuje się wulgaryzmami, czyli słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, przy czym zniewagą mogą być również słowa, które tylko w pewnym środowisku są za obelżywe uznawane np. „konował”, w środowisku lekarskim, czy „kauzyperda”, w środowisku prawniczym.

Podstawowa kara, jaką może orzec sąd, za dokonanie zniesławienia lub zniewagi, to kara grzywny lub ograniczenia wolności. Surowsze zagrożenie, karą pozbawienia wolności do jednego roku, występuje wtedy, gdy sprawca działa za pomocą środków masowego komunikowania się. Do takich należy przekaz prasowy radiowo-telewizyjny, oraz za pośrednictwem Internetu. W tym ostatnim przypadku najczęściej będą to rozmaite fora oraz portale społecznościowe. W przypadku zniewagi, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie pokrzywdzonego lub gdy pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną.

Oba przestępstwa ścigane są z oskarżenia prywatnego, jednak w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, mogą zostać objęte przez prokuratora ściganiem z urzędu.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty