https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pieniądze dla sołtysów

– Osoby, które pełniły funkcję sołtysa w sołectwach Gminy Marciszów, mogą ubiegać się o nowe świadczenie – mówi Wiesław Cepielik, Wójt Gminy Marciszów.

– 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

– pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

– uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wliczany jest również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

– Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta gminy właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum urzędu gminy, wójt gminy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa – wyjaśnia wójt Wiesław Cepielik.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (75) 74 10 208 wew. 21. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa jest do pobrania ze strony https://new.marciszow.pl/.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty