https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Kamienna Góra

na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 1029, ze zm.),

informuję, że

dla procedowanej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Mpzp nie wpłynie niekorzystnie na środowisko i nie pozostawi negatywnych skutków w środowisku.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty