https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dziećmorowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi w obrębie wsi Dziećmorowice, Gmina Walim.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 poz. 977)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał nr:
– LII/448/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice II, gmina Walim;
– LII/449/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie Osiedla Słonecznego i ul. Sienkiewicza, obręb wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowych planów, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty