https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sesja absolutoryjna

26 maja 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się sesja Rady Gminy Marciszów. Jednym z najważniejszych punków piątkowych obrad będzie przedstawienie raportu o stanie Gminy Marciszów i debata nad raportem oraz głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2022. Radni zapoznają się także ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. i będą głosowali nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2022 rok. W porządku obrad jest także podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2022 r. Wójtowi Gminy Marciszów. Podczas sesji rozpatrzona zostanie petycja dotycząca przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo, głosowana będzie zmiana uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2023 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty